مقالات ترجمه شده

تولیدL- گلوتامیک اسید با کورینه باکتریوم گلوتامیکوم(NCIM2168) و باکتری سدوموناس reptilivora (NCIM2598): بررسی عدم تحرک و استفاده مجدد

عنوان فارسی

تولیدL- گلوتامیک اسید با کورینه باکتریوم گلوتامیکوم(NCIM2168) و باکتری سدوموناس reptilivora (NCIM2598): بررسی عدم تحرک و استفاده مجدد


عنوان لاتین

Production of L-glutamic Acid with Corynebacterium glutamicum (NCIM 2168) and Pseudomonas reptilivora (NCIM 2598): A Study on Immobilization and Reusability

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3151
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Avicenna Journal of Medical Biotechnology
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیشینه: L- گلوتامیک اسید یکی از آمینو اسیدهای عمده است که در انواع متعددی از غذاها وجود دارد. آن عمدتا بعنوان یک ماده غذایی افزودنی و بهبود دهنده طعم به فرم نمک سدیم مورد استفاده قرار گرفته است. کورین بکتریوم گلوتامیکوم(C- گلوتامیکوم) یکی از ارگانیسمهای عمده است که بطور گسترده ای برای تولید گلوتامیک اسید مورد استفاده قرار گرفته است. روشها: بررسی عدم تحرک C- گلوتامیکوم و کشت مخلوط C- گلوتامیکوم وسدوموناس reptilivora (P.reptilivora) برای تولید L- گلوتامیک اسید با استفاده از تخمیر شناور صورت گرفت.غلظتهای سدیم آلژینات2و3و5 درصد برای تولید و قابلیت استفاده مجدد سلولها برای 5 آزمایش بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که غلظت آلژینات سدیم 2 درصد بیشترین بازده را ایجاد کرد. بعلاوه، قابلیت استفاده مجدد سلولهای بی تحرک در غلظت 2 درصد با 5 آزمایش بیشتر ارزیابی شد. با این حال، هنگامی که تعداد چرخه ها افزایش یافت، تولید L- گلوتامیک اسید کاهش یافت. نتیجه گیری: تولید گلوتامیک اسید با استفاده از محیط بهینه زمان مورد نیاز برای طراحی ترکیب محیط را حداقل می سازد. همچنین آلودگی بیرونی را نیزحداقل می سازد.تولید گلوتامیک اسید بتدریج با توجه به استفاده چندگانه از دانه ها کاهش یافت که در نتیجه عمرمفید را کاهش می دهد.

چکیده لاتین

Background: L-glutamic acid is one of the major amino acids that is present in a wide variety of foods. It is mainly used as a food additive and flavor enhancer in the form of sodium salt. Corynebacterium glutamicum (C. glutamicum) is one of the major organisms widely used for glutamic acid production. Methods: The study was dealing with immobilization of C. glutamicum and mixed culture of C. glutamicum and Pseudomonas reptilivora (P. reptilivora) for L-glutamic acid production using submerged fermentation. 2, 3 and 5% sodium alginate concentrations were used for production and reusability of immobilized cells for 5 more trials. Results: The results revealed that 2% sodium alginate concentration produced the highest yield (13.026±0.247 g/l by C. glutamicum and 16.026±0.475 g/l by mixed immobilized culture). Moreover, reusability of immobilized cells was evaluated in 2% concentration with 5 more trials. However, when the number of cycles increased, the production of L-glutamic acid decreased. Conclusion: Production of glutamic acid using optimized medium minimizes the time needed for designing the medium composition. It also minimizes external contamination. Glutamic acid production gradually decreased due to multiple uses of beads and consequently it reduces the shelf life.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI