مقالات ترجمه شده

بازاریابی داخلی، تعهدات کارکنان و سودآوری در بیمارستان های خصوصی اردن

عنوان فارسی

بازاریابی داخلی، تعهدات کارکنان و سودآوری در بیمارستان های خصوصی اردن


عنوان لاتین

Internal Marketing, Employees Commitment, and Profitability in Jordanian Private Hospitals

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3091
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله International Journal of Business and Social Science
نشریه IJBSS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

برآورد شده است که کارکنان متعهد در انجام مسئولیت های خود بهتر عمل می کنند و بنابراین خدمات بهتری ارائه می دهند که این امر تأثیر مثبتی بر اطمینان مشتری و کمک جهت دستیابی به وفاداری مشتری و در نهایت بهبود عملکرد مدیریتی دارند. استراتژی بازاریابی داخلی به عنوان یکی از موضوعات اصلی در افزایش چشمگیر گفتمان آموزشی و پرورشی ، به عنوان یک استراتژی کلیدی در افزایش تعهد کارکنان برای مصرف کنندگان راضی و اطمینان از عملکرد مدیریتی، مطرح شده است. در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی داخلی بر سودآوری و نقش میانجی تعهد کارکنان بیمارستان های خصوصی انتخاب شده در اردن انجام شده است. این مطالعه در مجموع 182 کارمند از سطوح مختلف اداری بیمارستان ها را هدف قرار داده و از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به منظور نمونه گیری از پاسخ دهندگان فردی در سراسر بخش های این موسسات استفاده می کند زیرا استراتژی بازاریابی درونی به طور کلی به تمامی کارکنان بدون در نظر گرفتن بخش، معطوف می باشد. این افراد از 10 بیمارستان نمونه گیری شدند. مطالعه حاضر داده های اولیه ی کمی را مورد استفاده قرار داد که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. توصیف و تحلیلی انجام شد. نتیجه نشان می¬دهد که استراتژی بازاریابی داخلی به طور قابل توجهی بر تعهد کارکنان تاثیر می¬گذارد؛ این مطالعه همچنین رابطه مهم بین تعهد کارکنان و سودآوری در میان بیمارستان¬های خصوصی انتخاب شده در اردن را نمایان ساخت. با این حال، در مطالعه حاضر، هیچ تأثیر میانجی گری قابل ملاحظه ای از تعهد کارکنان بر رابطه بین استراتژی بازاریابی داخلی و سودآوری در میان بیمارستان های خصوصی انتخاب شده در اردن مشاهده نشد. بحث، نتیجه گیری و توصیه ها بر اساس یافته های مطالعه حاضر ارائه شده است.

چکیده لاتین

It is estimated that committed employees achieve better in their responsibilities and so deliver better services which affects customer assurance positively and contribute to achieving customer loyalty and eventually enhanced managerial performance. Internal marketing strategy is rising as a central theme of increasing significance in both educational and practitioner discourse, as a key strategy in enhancing employee commitment for satisfied consumers and assured managerial performance. Against this background, the current study set out to investigate the effect of internal marketing strategy on profitability and the moderating role of employee commitment Selected Private Hospitals' in Jordan. The study targeted a total of (182) employees from different levels of administrative of the hospitals, employing stratified random sampling in sampling individual respondents from across the departments in these institutions since internal marketing strategy is ideally directed to all employees regardless of the department. These were sampled proportionately from the 10 hospitals. The current study used primary data which was quantitative, collected by use of questionnaires. Descriptive and analyses were conducted. result reveal that internal marketing strategy significantly influences employee commitment ; the study also recognized a important relationship between employee commitment and profitability among selected Private Hospitals' in Jordan. The current study however recognized no significant moderating effect of employee commitment on the relationship between internal marketing strategy and profitability among selected Private Hospitals' in Jordan was however recognized. Discussion, conclusion, and recommendations are provided based on the finding of the current study.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI