مقالات ترجمه شده

صدای کارمند : مقدمه ای (پیشینی) بر مشارکت (یا تعامل) سازمانی ؟

عنوان فارسی

صدای کارمند : مقدمه ای (پیشینی) بر مشارکت (یا تعامل) سازمانی ؟


عنوان لاتین

Employee voice: An antecedent to organisational engagement?

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3066
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Public Relations Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مشارکت کارمند برای اثربخشی سازمانی، و به عنوان عاملی در دستیابی به نوآوری و رقابت پذیری، مهم شناخته شده است. با وجود اهمیت مشارکت، تحقیقات نسبتاً کمی در مورد ارتباطات و مشارکت انجام شده است. هدف این مقاله، کمک به دانش در این زمینه می باشد، که با ارائه بینش در خصوص ارتباطات داخلی و مشارکت کارکنان در سطح سازمانی حاصل می شود. این مقاله، نتایج مطالعه ای را گزارش می کند که به بررسی ارتباط بین جنبه های ارتباطات داخلی و مشارکت سازمانی می پردازد. این مقاله با در نظر گرفتن رویکرد کارمند محور، رضایت کارکنان را با فرصت های اعمال صدای خود بررسی کرده، و نظرات کارکنان را در خصوص کیفیت قوه درک مدیریت ارشد نسبت به صدای کارکنان ارزیابی می کند. هدف مقاله، رسیدگی به شکاف های موجود در ادبیات با بررسی ارتباطات بالقوه بین صدای کارکنان و مشارکت سازمانی است. برای جمع آوری داده ها از 2066 شرکتکننده در پنج سازمان واقع در بریتانیا از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه، برای بررسی رضایت در خصوص صدای کارکنان به سمت بالا (یعنی حرفی که کارکنان به مقام بالاتر از خودشان می زنند) و قوه درک مدیریت ارشد طراحی شده است. این مطالعه امکان بررسی رابطه بین صدای کارکنان به سمت بالا، قوه درک مدیریت ارشد و مشارکت عاطفی سازمانی را فراهم می کند. رابطه معنادار و مثبتی بین صدای کارکنان به سمت بالا و مشارکت عاطفی سازمانی؛ و بین قوه درک مدیریت ارشد و مشارکت عاطفی سازمانی وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که اکثر متغیرهای صدای کارمند موجود در این مطالعه، مشارکت عاطفی سازمانی را پیش بینی می کنند. در حالی که مطالعه شامل داده های جمع آوری شده از تعداد بسیار زیادی از شرکت کنندگان بود، محدود به پنج سازمان واقع در بریتانیا بود. این مقاله شامل تأمل در خصوص مفاهیم عملی یافته ها برای مدیریت ارتباطات داخلی است. به ویژه، مضامین یا پیامدهایی را برای ارتباطات مدیریت ارشد با کارکنان در نظر می گیرد، از جمله افزودن صدای کارکنان در استراتژی ها و برنامه های ارتباطی شرکت داخلی. پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر گنجانده شده است. این مقاله، با گسترش بینش های مربوط به مشارکت سازمانی، به ادبیات مشارکت یا تعامل کارکنان کمک می کند. از آنجا که تعداد نسبتاً کمی از تحقیقات قبلی، اثر متقابل بین ارتباطات داخلی، مشارکت سازمانی و صدای کارمند را در نظر گرفته اند، این مطالعه سهم مفیدی در زمینه مورد پژوهش دارد.

چکیده لاتین

Employee engagement is recognised as important for organisational effectiveness and a factor in achieving innovation and competiveness. Despite the importance of engagement, relatively little research has yet been done on communication and engagement. This paper aims to contribute to knowledge in this area by providing insight on internal communication and organisational level employee engagement. The paper reports the results of a study exploring associations between aspects of internal communication and organisational engagement. Taking an employee-centric approach, the paper investigates employee satisfaction with opportunities to exercise their voice, and assesses employee views on the quality of senior management receptiveness to employee voice. The paper aims to address gaps in the literature by exploring potential associations between employee voice and organisational engagement. A questionnaire was used to gather data from 2066 participants in five UK-based organisations. The questionnaire used in the study was designed to explore satisfaction with upward employee voice and senior management receptiveness. It also enables exploration of the relationship between upward employee voice, senior manager receptiveness and emotional organisational engagement. A significant and positive relationship was found between upward employee voice and emotional organisational engagement; and between senior manager receptiveness and emotional organisational engagement. Regression analysis suggests that the majority of the employee voice variables included in the study predict emotional organisational engagement. While the study involved data collected from a reasonably large number of participants, it was limited to five UK-based organisations. The paper includes reflection on practical implications of the findings for internal communication management. In particular, it considers implications for senior management communication with employees including building employee voice into internal corporate communication strategies and plans. Suggestions for further research are included. The paper contributes to employee engagement literature by expanding insight on organisational engagement. Since relatively little previous research has considered the interplay between internal communication, organisational engagement and employee voice, the study makes a useful contribution to an under-researched area.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI