مقالات ترجمه شده

خواب آلودگی، خستگی، رفتار بی دقت و خطر تصادف و آسیب ناشی از وسایل نقلیه ی موتوری: مطالعه ی موردی و کنترلی مبتنی بر جمعیت

عنوان فارسی

خواب آلودگی، خستگی، رفتار بی دقت و خطر تصادف و آسیب ناشی از وسایل نقلیه ی موتوری: مطالعه ی موردی و کنترلی مبتنی بر جمعیت


عنوان لاتین

Driver sleepiness, fatigue, careless behavior and risk of motor vehicle crash and injury: Population based case and control study

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2935
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله journal of traffic and transportation engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: مطالعات محدودی به منظور تعیین ارتباط موجود میان تصادفات وسایل موتوری جاده ای (MVC) و آسیب های جدی مرتبط با خستگی، کوفتگی و خواب انجام شده است. هدف: تعيين تأثيرات ناشی از رفتار تهاجمی، خواب آلودگي راننده و خستگي در رابطه با MVC و آسيب هاي مربوط به آن در ميان جمعيت ترکيه می باشد. طراحی و تنظیم: مطالعه ی موردی وشاهد مبتنی بر جمعیت در بخش های اورژانس تصادفات بیمارستان ها و جاده ها انجام شد. افراد حاضر: 515 راننده ی خودرو درگیر در تصادفات دارای آسیب و جراحت دربیمارستان و 1030 راننده ی خودرو در هنگام رانندگی در جاده های عمومی به عنوان گروه کنترل در طول دوره مطالعه پذیرش گردید. روش ها: پرسشنامه ی منچستر مربوط به رفتار راننده (DBQ)، رفتارهای نابجا و ناخوشایند رانندگی را که منجر به وقوع حوادث می شود، مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان، مقیاس شدت خستگی (FSS) و پرسشنامه ی استنفورد مربوط به خواب به عنوان یک مقیاس ارزشمندو دارای آیتم های مربوط به اطلاعات socidemographic(جغرافیایی- اجتماعی)، تجربیات رانندگی، پیروی از قوانین ترافیک (مانند محدودیت های سرعت و کمربند ایمنی) و هم چنین سوابق رانندگی رانندگان را تکمیل کردند. نتایج: در یک نمونه گيری برجسته، سن بيماران بين 25 تا 65 سال بود و ميانگين و انحراف معيار در مورد بيماران 36.5 ± 7.8 ودرگروه شاهد 37.0 ± 8.0 می باشد. در هر دو گروه رانندگان، میزان BMI، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، تجربه ی رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی، محدودیت های مربوط به سرعت بیش از حد، میزان فعالیت فیزیکی در ساعات خواب، استفاده از تلفن همراه و عادت سیگار کشیدن، تفاوت معنی داری وجود دارد(p¼0.017). همچنين امتیازميانگين معنادارتري در تمامی سؤالات مربوط به خشونت در شرایط DBQ در گروه بیمار در مقايسه با گروه شاهد مشاهده می گردد(p < 0.001). علاوه بر این، موارد بیمار دارای فراوانی بیشتری در اختلالات Epworth مرتبط با خواب (p <0.001) و شدت خستگی (p ¼ 0.003) در مقایسه با رانندگان گروه کنترل می باشند. رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که پس ازکنترل صورت گرفته روی تجربه ی رانندگی و مسافت پیموده شده در سال، سرعت بیش از حد، خستگی، لغزش ها، اشتباهات، امتیاز خواب آلودگی استنفورد، خشونت ها، استفاده از تلفن همراه و مقیاس خواب آلودگی Epworth به طور قابل توجهی با میزان آسیب ناشی از تصادف خودرو مرتبط می باشد. نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر تأیید کرد که رانندگان دارای خستگی مزمن، خواب آلودگی حاد و رفتار راننده ی بی دقت ممکن است خطر تصادف و سقوط را در جاده به شدت افزایش داده که می تواند منجر به وقوع آسیب جدی شود.

چکیده لاتین

Background: A few studies have been conducted to determine the relationship between road motor vehicle crashes (MVC) and serious injuries related to tiredness, fatigues and sleeping. Aim: To determine the effects of aggressive behaviour, driver sleepiness and fatigue on MVC and related injuries among Turkish population. Design and setting: Population-based case and control study conducted at the accident emergency departments of hospitals and roads. Subjects: 515 car drivers involved in crashes with injury were admitted to hospital and 1030 car drivers involved while driving on public roads as control group during the study period. Methods: The Manchester driver behaviour questionnaire (DBQ) measured the aberrant driving behaviours leading to accidents. Participants completed a fatigue severity scale (FSS) and Stanford Sleeping questionnaire an epworth scale with items related to socio-demographic information, driving experiences, adherence to traffic laws (such as speed limits and seat belt), and drivers’ driving records. Results: In a representative sampling, participant’s age ranged from 25 to 65 and the mean and standard deviation were 36.5 ± 7.8 for cases and 37.0 ± 8.0 for controls. There was a significant difference in both group of drivers regarding BMI, level of education, marital status, driving experience, seat belt use, excessive speed limits, physical activity number of sleeping hours, mobile phone use, and cigarette smoking habit (p ¼ 0.017). Also, there was a significant higher mean score on all the DBQ violation questions among case group in comparison with the control group (p < 0.001). Further, cases had higher prevalence of Epworth sleeping disorders (p < 0.001) and fatigue severity (p ¼ 0.003) compared to control drivers. Multivariate logistic regression revealed that excessive speed, fatigue, lapses, errors, Stanford sleepiness score, violations, mobile phone use and Epworth sleepiness scale were significantly associated with injury involvement in vehicle crash, after adjusting for driving experience and annual mileage. Conclusion: The current study confirmed that drivers with chronic fatigue, acute sleepiness, and careless driver behavior may significantly increases the risk of road crash which can be lead to serious injury.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI