مقالات ترجمه شده

ارزیابی حجم کبد با سی تی اسپیرال: پیش بینی حجم کبد بوسیلۀ سن و قد

عنوان فارسی

ارزیابی حجم کبد با سی تی اسپیرال: پیش بینی حجم کبد بوسیلۀ سن و قد


عنوان لاتین

Assessment of liver volume with spiral computerized tomography scanning: predicting liver volume by age and height

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2933
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله International Journal of Research in Medical Sciences
نشریه msjonline
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: تخمین اندازۀ کبد دلالت های بالینی حیاتی دارد. پیشنیاز ارزیابی بیماری های کبدی شناخت دقیق ابعاد و حجم کبد است. اندازه گیری طول کبد (liver span) بوسیلۀ لمس یا USG (اولتراسونوگرافی) متأثر از تفاوت مشاهده کنندگان و تکرار پذیری ضعیف است. هدف، ارزیابی حجم نرمال کبد در افراد بالغ و سالم با استفاده از سی تی اسکن و مشاهدۀ ارتباط آن با شاخص های بدنی مختلف است. روش ها: در این مطالعۀ آینه نگر، تمام بیمارانی که طی مدت مطالعه در این بخش برای موارد غیر مرتبط با سیستم کبدی صفراوی از آنها سی تی اسکن شکم یا قفسۀ سینه به عمل آمده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. یکصد بیمار با استفاده از روش های مناسب نمونه برداری انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه به صورت بالینی و همچنین با تست های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. حجم کبد بوسیلۀ حاصلضرب تمامی اسلایس ها به کمک ابزار بازسازی سه بعدی و پردازش حجم تعیین گردید. یافته ها: حجم کبد با سن همبستگی معکوس دارد (ضریب همبستگی r = 0.11، p = 0.04). حجم کبد همچنین با شاخص های بدنی دیگر نظیر قد (r = 0.12, p = 0.02)، وزن (r = 0.16, p = 0.02)، BMI (r = 0.06, p = 0.05)، و BSA (r = 0.04, p = 0.01) همبستگی نشان می دهد. مشخص شد که سن و قد پیش بینی بهتری از حجم کبد ارائه می دهند ( r2 = 0.011تصحیح شده، F = 3.169) و بهترین پیش بینی از حجم کبد با معادلۀ زیر حاصل می شود: حجم کبد= 672.35+(-8.41سن)+(722.80قد). نتیجه گیری: حجم کبد شاخصی قابل اتکا از اندازۀ کبد است و اندازه گیری حجم کبد با سی تی اسکن اسپیرال روش مفیدی است. سی تی اسپیرال می تواند برای اندازه گیری کبد برای چنین هدفی بکار گرفته شود.

چکیده لاتین

Background: Estimation of liver size has critical clinical implication. Precise knowledge of liver dimensions and volume is prerequisite for clinical assessment of liver disorders. Liver span as measured by palpation and USG is prone to inter-observer variability and poor repeatability. The aim was to assess the normal liver volume of healthy adults using spiral computed tomography scans and to observe its relationship with various body indices. Methods: In this prospective study, all the patients who underwent spiral computed tomography (CT) of the abdomen or thorax in department for conditions unrelated to the hepatobiliary system, during the study period were included. One hundred patients were selected using convenient sampling technique. Study subjects were evaluated clinically and also by laboratory tests. Volume was determined by multiplying the sum of all slices by the 3-D image reconstruction and volume-rendering tool. Results: Liver volume reciprocally correlated with age (correlation coefficient: r=0.11, p=0.04). Liver volume also correlated with other indices as body height (r=0.12, p=0.02), body weight (r=0.16, p=0.02), BMI (r=0.06, p=0.05) and BSA (r=0.04, p=0.01). Age and body height were found to be good predictors of liver volume (adjusted r2=0.011, F=3.169) and liver volume was best predicted by the following equation: liver volume=672.35+(-8.41x age)+(722.80 x body height). Conclusions: Liver volume is a reliable index of liver size and measurement of liver volume with spiral CT is useful method. Spiral CT can be utilized for measurement of liver volume for such purpose.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI