مقالات ترجمه شده

ارتباط بین دانش رهبری و شیوه های مدیریت دانش در صنعت غذایی در استان کردستان ایران

عنوان فارسی

ارتباط بین دانش رهبری و شیوه های مدیریت دانش در صنعت غذایی در استان کردستان ایران


عنوان لاتین

The relationship between knowledge of leadership and knowledge management practices in the food industry in Kurdistan province,Iran

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2893
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله Data in Brief
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف این پژوهش شناسایی ارتباط بین دانش رهبری و شیوه های مدیریت دانش است. این استراتژی تحقیقاتی با توجه به کمیت ، شیوه و اطلاعات موجود ، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه کارمندان صنعت غذایی در استان کردستان ایران است که در سال 2016 در این تحقیق مشارکت کرده اند و تعداد آنها نیز 1800 نفر بود. 316 کارمند مشغول در صنعت غذایی کردستان انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کرونباخ ، روش غیر تصادفی ، و پرسیدن سوالات معتبر و استاندارد ، داده ها ها اندازه گیری شدند. روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. تجریه و تحلیل آماری داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده ارتباط بین رهبری دانش محور و فعالیت های مرتبط با مدیریت دانش را به صورت متغیر های میانجی نشان داد. نتایج داده ها و تست فرضیه ها نشان داد فعالیت های مربوط به مدیریت دانش نقش مهمی را در فرآیند نوآوری محصول ایفا می کنند . نتایج همچنین نشان داد که فعالیت های مربوط به مدیریت دانش ( انتقال دانش ، ذخیره سازی دانش ، به کار بردن دانش و ایجاد دانش ) بر عملکرد در نوآوری محصول تاثیر دارند.

چکیده لاتین

The aim of this study was to identify the relationship between the knowledge of leadership and knowledge management practices. This research strategy, in terms of quantity, procedure and obtain information, is descriptive and correlational. Statistical population, consist of all employees of a food industry in Kurdistan province of Iran, who were engaged in 2016 and their total number is about 1800 people. 316 employees in the Kurdistan food industry (Kurdistan FI) were selected, using Cochran formula. Non-random method and valid questions (standard) for measurement of the data are used. Reliability and validity were confirmed. Statistical analysis of the data was carried out, using SPSS 16. The statistical analysis of collected data showed the relationship between knowledge-oriented of leadership and knowledge management activities as mediator variables. The results of the data and test hypotheses suggest that knowledge management activities play an important role in the functioning of product innovation and the results showed that the activities of Knowledge Management (knowledge transfer, storage knowledge, application of knowledge, creation of knowledge) on performance of product innovation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI