مقالات ترجمه شده

جداسازی سودوموناس آئروژینوزا از جدایه های بالینی مختلف و الگوی مقاومت ضدمیکروبی آن در یک بیمارستان مراقبت های عالی

عنوان فارسی

جداسازی سودوموناس آئروژینوزا از جدایه های بالینی مختلف و الگوی مقاومت ضدمیکروبی آن در یک بیمارستان مراقبت های عالی


عنوان لاتین

Isolation of Pseudomonas aeruginosa from various Clinical Isolates and it Antimicrobial Resistance Pattern in a Tertiary Care Hospital

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2764
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
نشریه IJCMAS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

سودوموناس آئروژینوزا عامل بیماری زای فرصت طلب انسانی است و عامل اصلی عفونت های بیمارستانی به ویژه در بیماران دچار سرکوب ايمنی است. در سال های اخیر افزایش قابل توجهی در شیوع مقاومت چنددارویی (MDR) سودوموناس آئروژینوزا با عوارض و مرگ و میر بالای ناشی از آن دیده شده است ؛ بنابراین نیاز به آزمایش منظم و همچنین دوره ای به حساسیت آنتی بیوتیکی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین آنتی بیوگرام سودوموناس آئروژینوزا و فراوانی آن از نمونه های بالینی مختلف انجام شد. مطالعه ای با 120 نمونه از بیماران بیمارستان دکتر ب. ر. آمبدرکار و بیمارستان انجام شد. این مطالعه در گروه میکروبشناسی، دکتر ب. ر. ا. م. س.، ک. گ. هالی، بنگالورو برای مدت 9 ماه از جولای 2014 تا مارس 2015 انجام شد. در مجموع 120 جدایه دارای اهمیت از نظر بالینی سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی مختلف جمع آوری شد و با استفاده از روش های میکروبیولوژیکی متعارف پردازش گردید. سويه ها با استفاده از تکنيک هاي استاندارد ميکروبيولوژي کشت داده و شناسایی شدند و آزمون حساسيت به آنتي بيوتيک انتشار صفحه کیربی- باوئر برای هریک اجرا شد. بیشتر جدایه های سودوموناس آئروژینوزا (102/ 120، 85%) از نمونه هایی از چرک، خلط، ترشحات گوش و آسپیراتهای نایژه به دست آمد. از میان 112 بیماری زای جدا شده، 35 مورد (31.25٪) به آمینوگلیکوزیدها، 30 مورد (26.78%) به سفوتاکسیم مقاومت نشان دادند. میزان مقاومت به پایپراسیلین/تازوباکتام، سفتازیدیم، افلاکسین از 10-15 (8.92٪ تا٪ 13.39) متغیر بود. 10/112 (8.92٪) جدایه ها به چند دارو مقاوم بودند. یافت شد که تمامی سويه ها به ايميپنم، كوليستين (100٪) حساس بودند. نتایج به دست آمده، رویداد مقاومت به داروی سويه های سودوموناس آئروژینوزا را نشان داد. یافت شد که ایمیپنم، کلستین، سفتازیدیم، پایپراسیلین/تازوباکتام و سفیپیم، موثر ترین داروهای ضد میکروبی هستند. بنابراين، برای محدود کردن گسترش بيشتر مقاومت ضد ميکروبی در سويه های سودوموناس آئروژینوزا، تجويز بسيار محتاطانه و منطقی رژیم های درمانی دارو توسط پزشکان، ضروری است.

چکیده لاتین

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen and is the leading cause of nosocomial infections especially in immune compromised patients. In recent years, a considerable increase in the prevalence of multidrug resistance (MDR) P. aeruginosa has been noticed with high morbidity and mortality, hence requiring antibiotic susceptibility testing on a regular as well as a periodic basis. The present study was undertaken to determine the antibiogram of P. aeruginosa and its frequency of occurence from various clinical samples. A study was undertaken with 120 samples which were taken from patients of Dr. B. R. Ambedkar Medical College and hospital. The study was carried out in the Department of Microbiology, Dr. B.R.A.M.C, K. G. Halli, Bengaluru for a period of 9 months from July 2014- March 2015.A total of 120 clinically significant P. aeruginosa isolates were collected from different clinical samples, and processed using conventional microbiological methods. The strains were cultured and identified by standard microbiological techniques and Kirby- Bauer disc diffusion antibiotic susceptibility testing was done for each. Majority of isolates of P. aeruginosa (102/120, 85%) were obtained from specimens of pus, sputum, ear discharge and tracheal aspirates. Among 112 isolated pathogens 35(31.25%) showed resistance to aminoglycosides, 30(26.78%) to cephotaxime. Resistance rates to Piperacilin/tazobactam, ceftazidime, ofloxacin varied from 10-15(8.92% to 13.39%).10/112(8.92%)isolates were multi-drug resistant. All strains were found to be sensitive to imipenam, colistin (100%). The results confirmed the occurrence of drug resistant strains of P. aeruginosa. Imipenem, colistin, ceftazidime, pipperacillin-tazobactem and cefipime were found to be the most effective antimicrobial drugs. It therefore calls for a very judicious, rational treatment regimens prescription by the physicians to limit the further spread of antimicrobial resistance among the P. aeruginosa strains.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI