مقالات ترجمه شده

بررسی موانع مربوط به توسعه صنعت گردشگری در ایران

عنوان فارسی

بررسی موانع مربوط به توسعه صنعت گردشگری در ایران


عنوان لاتین

An investigation ofthe barriers related to tourism industry development in Iran

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2668
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک منبع برای تهیه ثروت در مبادلات فرهنگی بین کشورها شناخته شده است. آینده ی مستقیم برای این هنر پیشبینی شده است، بنابراین با بهبود کیفیت مربوط به زندگی مردم و شناخت آنها نتیجه خوبی بدست خواهد آمد. در اين تحقيق، شناسايي موانع راهبرد اجراي توسعه صنعت گردشگري در ايران انجام شده است. برای این منظور، یک پرسشنامه طراحی شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل رگرسیون، از تجزیه واریانس و یک نمونه از آزمون T استفاده شده است. داده ها با Spss Ver.18.00 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج قابلیت اطمینان موانع ما را نشان داده و فرضیه ما را تایید می کند. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود صنعت گردشگری ارائه شده است.

چکیده لاتین

Today, Tourism Industry contained as a resource for preparing wealth in cultural exchanges among countries. Direct firture predicted for this art, so with improvement ofthe quality related to the basis ofthe people life and recognition of them, a good outreach will at everyone reach. In this research, an identification of barriers to strategies of implementation the Development of tourism industry in Iran carried out. to this regard, a questionnaire was designed and for analysis the data, regression analysis, variance analysis and one-sample T-test used. Data analyzed with Spss Ver.18.00. Results showed the reliability of our barriers and confirmed our hypothesis. At the end, suggestions for improving Tourism Industry were proposed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI