مقالات ترجمه شده

مطالعات استخراج مایع- مایع بر Zn II و Cd II با استفاده از مایع یونی فسفونیم (سیفوس IL 104) و بازیابی روی از گل آبکاری روی

عنوان فارسی

مطالعات استخراج مایع- مایع بر Zn II و Cd II با استفاده از مایع یونی فسفونیم (سیفوس IL 104) و بازیابی روی از گل آبکاری روی


عنوان لاتین

Liquid-liquid extraction studies on Zn(II) and Cd(II) using phosphonium ionic liquid (Cyphos IL 104) and recovery of zinc from zinc plating mud

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2588
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 30
نام مجله Separation and Purification Technology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

مطالعه حاضر رفتار جداسازی Zn(II) و Cd(II) از محیط اسیدی کلرید با استفاده از سیفوس IL 104 (تری هگزیل (تترادسیل) فسفونیوم بیس 2،4،4- (تری متیل پنتیل) فسفینات) که در تولوئن رقیق شده است را توصیف می‌کند. عوامل مؤثر بر استخراج مانند غلظت استخراج‌کننده و H+، ماهیت رقیق‌کننده، زمان تعادل و دما ارزیابی‌شده‌اند. ظرفیت بار و بازسازی به همراه ثبات استخراج‌کننده نیز ارزیابی‌شده‌اند. داده‌های به‌دست‌آمده برای تعیین استوکیومتری ترکیب استخراج‌شده استفاده شدند که 1:2 به دست آمد یعنی دو مول استخراج‌کننده در هر مول Zn(II)/Cd(II). تأثیر دما بر توزیع نشان داد که فرایند گرماده و خود به خودی است و مقادیر ΔG° به ترتیب برای روی و کادمیوم عبارت بودند از -39.63± 4.27 kJ/mol و -65.91± 0.4 kJ/mol. رفتار استخراج یون‌های فلزی مربوطه Cu(II)، Ni(II)، Co(II)، Fe(II)/(III) و Mn(II) مطالعه شده است و شرایط برای جداسازی آن‌ها از روی و کادمیوم بهینه‌سازی شده است. بر اساس داده‌های استخراج، یک طرح جداسازی طراحی‌شده و برای مخلوط چند عنصری ترکیبی برای بازیابی روی و کادمیوم به‌کاررفته است. پتانسیل استخراج‌کننده برای بازیابی روی از گل آبکاری روی ارزیابی‌شده است.

چکیده لاتین

The present study describes partition behavior of Zn(II) and Cd(II) from acidic chloride medium using Cyphos IL 104 [trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis 2,4,4-(trimethylpentyl)phosphinate] diluted in toluene. Factors affecting the extraction such as concentration of extractant and H+, nature of diluent, equilibration time and temperature have been evaluated. Loading and regeneration capacity along with the stability of extractant have also been assessed. The data obtained have been used to determine the stoichiometry of the extracted complex that was found to be 1:2 i.e., two moles of extractant per mole of Zn(II)/Cd(II). Effect of temperature on distribution suggested the process to be exothermic and spontaneous with DG values of 39.63 ± 4.27 kJ/mol and 65.91 ± 0.4 kJ/mol for zinc and cadmium, respectively. The extraction behavior of associated metal ions namely Cu(II), Ni(II), Co(II), Fe(II)/(III) and Mn(II) has been studied and conditions for their separation from zinc and cadmium have been optimized. Based on the extraction data a separation scheme was designed and applied to a synthetic multi element mixture for the recovery of zinc and cadmium. The potential of the extractant for the recovery of zinc from zinc plating mud is assessed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI