مقالات ترجمه شده

مهارت‌های ضروری مورد نیاز توسط کتابداران برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزش مجازی پزشکی

عنوان فارسی

مهارت‌های ضروری مورد نیاز توسط کتابداران برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزش مجازی پزشکی


عنوان لاتین

The essential skills required by librarians to support medical virtual learning programs

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2390
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیشینه: با گسترش برنامه‌های یادگیری مجازی در دانشگاه‌ها، به ویژه در زمینه علوم پزشکی، کتابخانه‌ها نقش حیاتی در حمایت از این برنامه‌ها ایفا می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی مهارت‌های مورد نیاز کتابداران برای حمایت از برنامه‌های آموزشی مجازی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. روش‌ها: این یک مطالعه پیمایشی کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران شاغل در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. نمونه‌ای از ۸۹ نفر از کتابداران توسط نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. داده‌ها توسط یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، روایی آن توسط متخصصان در زمینه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی و یادگیری مجازی تایید شد، و قابلیت اطمینان آن به طور ۰.۹۲ در استفاده از آلفای کرونباخ نشان داده شد. پرسشنامه شامل ۵۱ آیتم طراحی‌شده برای ارزیابی مهارت‌های یادگیری مجازی کتابداران با استفاده از مقیاس لیکرت بود. آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها به کار گرفته شد. نتایج: یافته‌های این مطالعه نشان داد که کتابداران با توجه به خدمات مرجع آنلاین و آشنایی با محیط یادگیری مجازی مهارت پایینی دارند. آن‌ها همچنین سطح متوسط و کمی از مهارت‌ها را با توجه به فن‌آوری اطلاعات عمومی، مهارت‌های ارتباطی، توانایی برای آموزش سواد اطلاعاتی الکترونیکی و توانایی ایجاد دسترسی به منابع الکترونیکی ، نشان دادند. نتایج تفاوت معنی‌داری بین کتابداران دو دانشگاه یا بین کتابداران مرد و زن نشان نداد. با این حال، کتابداران با سابقه آموزشی در کتابداری و اطلاع‌رسانی به طور قابل‌توجهی مهارت و شایستگی بیشتری نسبت به همکاران خود داشتند. نتیجه‌گیری: علی‌ رغم نقش حیاتی کتابخانه‌ها در حمایت از برنامه‌های آموزشی مجازی، کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای ایفای این نقش بسیار مهارت داشتند. بنابراین، فراهم کردن دوره‌های آموزشی مجازی برای کتابداران به منظور بهبود عملکرد شغلی و کیفیت خدمات کتابخانه ضروری است.

چکیده لاتین

Background: With the recent spread of virtual learning programs in universities, especially in the field of medical sciences, libraries play a crucial role to support these programs. This study aimed at investigating the skills required by librarians to support virtual learning programs in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences. Methods: This was an applied survey study. The population of the study includes all librarians working in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences. A sample of 89 librarians was selected by strati- fied random sampling. Data were collected by a researcher-made questionnaire, the validity of which was con- firmed by specialists in the fields of librarianship and information sciences and virtual learning, and its reliabil- ity was determined to be 0.92, using Cronbach's Alpha. The questionnaire consisted of 51 items designed to evaluate the librarians' virtual learning skills using Likert scale. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the findings. Results: The findings of this study revealed that librarians had low level of skills with respect to the online reference services, and familiarity with virtual learning environment. They also showed low and average level of skills with respect to their general information technology, communication skills, ability to teach electronic in- formation literacy and ability to create access to electronic resources. The results revealed no significant differ- ence between the librarians of the two universities, or between male and female librarians. However, librarians with educational background in librarianship and information sciences were significantly more skillful and competent than their colleagues. Conclusion: Despite the crucial role of libraries in supporting virtual learning programs, the librarians in Isfa- han University and Isfahan University of Medical Sciences had low-level skills to play such an important role. Therefore, it is essential to provide on-the-job virtual training courses for librarians to improve their job perfor- mance and the quality of library services.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI