مقالات ترجمه شده

درس های آموخته شده از تحلیل فعالیت های مدیریت خشکسالی گذشته در مناطق اروپایی منتخب: تجربه برای راهنمایی سیاست های آینده

عنوان فارسی

درس های آموخته شده از تحلیل فعالیت های مدیریت خشکسالی گذشته در مناطق اروپایی منتخب: تجربه برای راهنمایی سیاست های آینده


عنوان لاتین

LESSONS LEARNT FROM THE ANALYSIS OF PAST DROUGHT MANAGEMENT PRACTICES IN SELECTED EUROPEAN REGIONS: EXPERIENCE TO GUIDE FUTURE POLICIES

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2292
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله International Conference on Environmental Science and Technology
نشریه CEST
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خشکسالی به عنوان یک بلای طبیعی، به دلیل محدوده وسیعی از تاثیرات و هزینه مربوطه ی کاهش و بهبود، توجه روز افزونی را از سمت سیاست گذاران و دانشمندان دریافت می کند. آمادگی برای خشکسالی به عنوان مولفه ای بحرانی از مدیریت آب ظهور می کند که نه تنها بر تحلیل مشخصه های خشکسالی اما بر تاثیرات پیش بینی شده به منظور تعریف اندازه گیری های کاهش آسیب پذیری نسبت به خشکسالی تاکید دارد. سنجش های کاهش خشکسالی شامل فهرست گسترده ای از گزینه ها می شود و کاهش تاثیر ، افزایش عرضه یا کاهش تقاضا را مورد هدف قرار می دهد. شناسایی مخلوط مناسب از گزینه ها منطقه است و مختص تاثیر می باشد و باید به علت های اصلی آسیب پذیری نسبت به خشکسالی بپردازد. به منظور پشتیبانی از توسعه ی سیاست های خشکسالی، یک ارزیابی پس از رویداد از فعالیت های قبلی برای مواجهه با خشکسالی می تواند از اصلاح گزینه ها برای کاهش ریسک خشکسالی آینده پشتیبانی کند. این قضیه نیازمند فهرست دقیق واکنش های پیاده سازی شده در گذشته ، پروسه های بعد از آن و سهم آنها در کاهش خشکسالی می باشد. این یک پروسه مشارکتی است که شامل مرور عوامل آسیب پذیر در هر بخش و ارزیابی واکنش ها با استفاده از معیارهایی از قبیل مقرون به صرفگی، کفایت زمان فعالسازی، ملاحظات محیطی و غیره. ابزاری برای پشتیبانی از این نوع تحلیل ها چارچوب DPSIR است زیرا می تواند برای ربط دادن عوامل آسیب پذیر به تاثیرات و در نهایت به واکنش ها استفاده شود. از این جهت، از ارزیابی ظرفیت برای مواجهه با خشکسالی با فرض شرایط اقتصادی- اجتماعی و شرایط محیطی در محل پشتیبانی می کند.

چکیده لاتین

Drought, as a natural hazard, receives increasing attention by policy makers and scientists due to the wide range of impacts and the associated cost of mitigation and recovery. Drought preparedness is emerging as a critical component of water management, placing emphasis not only in the analysis of drought characteristics but also in the anticipated impacts, in order to define the measures for reducing vulnerability to drought. Drought mitigation measures include a wide list of options, targeting impact mitigation, supply enhancement or demand reduction. The identification of the appropriate mix of options is region- and impact-specific and should address the underlying causes of vulnerability to drought. In order to support the development of drought policies, an ex-post evaluation of past practices to cope with drought could support the refinement of options for future drought risk reduction. This requires a detailed inventory of the responses implemented in the past, the processes followed and their contribution to drought mitigation. It is a participatory process that involves the review of vulnerability factors in each sector and the assessment of responses using criteria such as cost effectiveness, adequacy of activation time, environmental considerations, etc. A tool to support this kind of analyses is the DPSIR framework, as it can be used to link vulnerability factors to impacts, and finally responses. In this regard, it supports the assessment of the capacity to cope with drought, given the socio-economic and environmental conditions in place.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI