مقالات ترجمه شده

رنگ آمیزی ویژه، هیستوشیمی، ایمنوهیستوشیمی و فراساختمان: مطالعه سلولهای گرانولی ائوزینوفیلی ماست سلهای (MCs/EGC) روده ماهی Centropomus parallelus

عنوان فارسی

رنگ آمیزی ویژه، هیستوشیمی، ایمنوهیستوشیمی و فراساختمان: مطالعه سلولهای گرانولی ائوزینوفیلی ماست سلهای (MCs/EGC) روده ماهی Centropomus parallelus


عنوان لاتین

Special dyeing, histochemistry, immunohistochemistry and ultrastructure: A study of mast cells eosinophilic granules cells (MCs/ EGC) from centropomus parallelus intestine

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2189
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Fish & Shellfish Immunology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ماست سلها/ سلولهای گرانولی ائوزینوفیلی MCs/EGC گونه دریایی (fat snook) Centropomus parallelus اولین بار با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپ الکترونی و نوری مطالعه شدند. ماست سلها سلولهایی از بافت همبند هستند که تقریبا در تمام ارگانها و بافتهای مهره داران یافت میشوند. در ابتدا آنها در قسمتهای مختلف بدن که بیشتر در معرض محیط هستند مثل پوست، آبشش و روده به تعداد بیشتری ظاهر میشوند. گرانولها در ماست سل ماهی fat snook حاوی مواد متنوعی مثل هیستامین، هپارین، کندروئیتین سولفات، سروتونین، پروتئازها و سایتوکاینها هستند. مطالعه حاضر از MCs/EGC روده در 20 نمونه از ماهی fat snook انجام شد. نمونه های بافت در محلول Bouin و بافر فرمالین فیکس شدند. فریک هماتوکسیلین-کنگو رد، pH 6 آکریدین اورنج، pH 5/2 و pH 5/0 آلسیان بلو (AB)، تلوئیدن بلو، PAS، AB+PAS و پروتوکلهای ایمنوهیستوشیمی استفاده شدند. در لایه های موکوس و زیر موکوس حضور گرانولهای MCs/EGCs با محتوای بازی توسط رنگ آکریدین اورنج و گرانولهایی با محتوای اسیدی از طریق pH 5/2 و pH 5/0 AB و اکریدین اورنج اثبات شد. محتوای اسیدی و بازی بطور همزمان با استفاده از رنگ فریک هماتوکسیلین-کنگو رد اثبات شد. متاکرومی شدن در ماست سلهای هر دو لایه موکوسی و زیر موکوسی مشاهده شد. گلیکوپروتئینهای خنثی با استفاده از پروتوکل PAS، گلیکوزآمینوگلیکانها از طریق AB و کاربرد همزمان AB+PAS اثبات شدند. در سنجش ایمنوهیستوشیمی MCs/EGC برای تریپتاز، کیماز و سروتونین مثبت بودند. مثل پستانداران مطالعه نمونه های فیکس شده در محلول اصلاح شده Karnovsky برای میکروسکوپ الکترونی گذاره اثبات کرد که اکثر گرانولهای MCs کروی بودند و تراکم الکترونی متفاوتی را نشان دادند همانطور که قبلا در مورد سایر گونه های ماهی تلئوست گزارش شد. متاکرومی شدن مشاهده شد و شناسایی تریپتاز، کیماز و سروتونین تشابه زیادی را بین MCs/EGC ماهی fat snook و آنچه که در موکوس پستانداران توصیف شده بود را پیشنهاد میکند.

چکیده لاتین

Intestine mast cells/eosinophilic granule cells (MCs/EGC) of the marine species Centropomus parallelus (fat snook) were first studied using light and electron microscopy techniques. Mast cells are cells from the connective tissue found in almost all organs and tissues of vertebrates. In fish, they appear in greater numbers in parts of their bodies that are exposed to their environment, such as skin, gills and intestine. The granules in fat snook's mast cell contain a variety of substances, such as histamine, heparin, chondroitin sulfate, serotonin, proteases and cytokines. The present study of intestine MCs/EGC was carried out in 20 specimens of fat snook. Samples of tissue were fixed in Bouin solution and in buffered formalin. Ferric hematoxylin - Congo red, pH6 acridine orange, pH2.5 and pH0,5 Alcian Blue (AB), toluidine blue, PAS, AB þ PAS and immunohistochemistry protocols were used. In the mucosa and submucosa layers, MCs/EGCs granules with basic contents were evidenced by Congo red staining, and with acid contents granules were identified through pH 2.5 and 0,5 AB, and acridine orange. Basic and acid contents were simultaneously evidenced using ferric hematoxylin - Congo red stain. Metachromasia was observed in both mucosal and submucosal mast cells. Neutral glycoproteins were evidenced by using PAS protocol, glycosaminoglycan through AB and both simultaneously through AB þ PAS. In immunohistochemistry assays, MCs/EGC were positive for tryptase, chymase and serotonin. As in mammals, the study of samples fixed in modified Karnovsky for transmission electron microscopy evidenced that most of the MCs granules were spherical and showed varying electron density, as described in previous reports on other teleost fish species. The metachromasia observed and the identification of tryptase, chymase and serotonin suggest a great similarity between fat snook's MCs/EGC and those described in the mucosa of mammals

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI