مقالات ترجمه شده

نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها در طول مسابقه فوتسال با توجه به سطح رقابتی

عنوان فارسی

نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها در طول مسابقه فوتسال با توجه به سطح رقابتی


عنوان لاتین

Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2060
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله The journal of sports medicine and physical fitness
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه نیاز فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت بازیکنان در سطوح مختلف رقابتی در طول مسابقه فوتسال می باشد. مواد و روش ها. پانزده بازیکن فوتسال حرفه ای (گروه نخبگان) و 15 بازیکن دانشگاه فوتسال (گروه آماتور) در مطالعه شرکت نمودند. این بازیکنان در هر گروه به سه تیم تقسیم شد ؛ هر تیم شامل 1 دروازه بان و 4 بازیکن بیرون از محیط . همه بازیکنان در طول دو بازی شبیه سازی شده رقابتی مشاهده شدند. نیازهای فیزیولوژیکی از طریق اندازه گیری ضربان قلب، برآورد حجم O2 حاصل از رابطه ضربان حجم O2 قلب فردی و غلظت لاکتات خون موجود در لاله گوش قبل و در پایان مسابقه تجزیه گردید . نیمرخ فعالیت ها برای کل بازی از الگوهای جنبشی مورد استفاده در سیستم های مبتنی بر ردیابی کامپیوتری آنالیز گردید. نتایج. نیازهای فیزیولوژیکی بازیکنان گروه بیرون از محیط و نخبگان در (P <0.05) بالاتر از گروه آماتورها بودند (به ترتیب درصد حداکثر ضربان قلب: ± 5.8 89.8 در مقابل 6.7 ± 86.2٪ و درصد بیشینه حجم O2 : 9 ± 77.9 در مقابل 6.2 ± 73.1٪ و لاکتات خون: 1.4 ± 5.5 در مقابل 1.5 ± 5.1 میلی مول بر لیتر). تجزیه و تحلیل نیمرخ فعالیت بازیکنان بیرون از محیط نشان داد که مجموع مسافت پیموده شده در گروه نخبگان (P <0.05) نسبت به گروه آماتور بالاتر است: (که به ترتیب 5087 ± 1104در مقابل 4528 ± 1248 متر). با این حال، اختلاف معنی داری در نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها بین دروازه بان در دو گروه وجود ندارد (P> 0.05). نتیجه. این نتایج نشان می دهد که نیاز فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت های بیشتر موجود در بازیکنان نخبه در طول بازی موجب حفظ ذخایر آمادگی جسمانی برای بهینه سازی تدوین برنامه خاص آموزشی و همچنین مفید بودن ورزشکاران برای رقابت شود.

چکیده لاتین

aim. The aims of this study were to examine and compare the physiological demands and activity profiles of players at different competitive levels during futsal match play. Methods. Fifteen professional futsal players (elite group) and 15 university futsal players (amateur group) participated in the study. The players in each group were divided into three teams; each team consisted of 1 goalkeeper and 4 outfield players. All players were observed during two match simulated competitive games. The physiological demands were analyzed by measuring heart rate, estimated ∙ VO2 from an individual HR-∙ VO2 relationship, and earlobe-blood lactate concentration before and at the end of the match. Activity profiles were analyzed for whole game movement patterns using a computer-based tracking system. Results. The physiological demands of the outfield players in the elite group was higher (P<0.05) than in the amateur group (%HRmax: 89.8±5.8 vs. 86.2±6.7%, %∙ VO2max: 77.9±9 vs. 73.1±6.2% and blood lactate: 5.5±1.4 vs. 5.1±1.5 mmol/L, respectively). Analysis of activity profiles of outfield players showed that the total distance covered of the elite group was higher (P<0.05) than that of the amateur group: (5087±1104 vs. 4528±1248 m, respectively). However, there were no significant differences in the physiological demands and activity profiles between the goalkeepers in the two groups (P>0.05). Conclusion. These results demonstrate that the higher physiological demands and activity profiles placed on elite players during the game could indicate the players’ physical fitness reserves for the formulation of an optimized specific training program as well as being useful in the preparation of the athletes for competition

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI