مقالات ترجمه شده

تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول

عنوان فارسی

تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول


عنوان لاتین

ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2019
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Plant Cell Physiol
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سلول های گیاهی، مانند بسیاری از موجودات یوکاریوتی، پراکسیزوم ، در قسمت های بزرگی از H2O2 داخل سلولی نیز تولید می شوند و به عنوان یک نتیجه از اکسیداتیو، وظیفه سوخت و ساز را بر عهده دارند. در سال های اخیر، به وضوح روشن شده است که پراکسی زوم، به انجام وظایف اساسی در سلول های یوکاریوتی می پردازد. تولید مولکول پیام رسان پراکسید هیدروژن (H2O2) توسط حیوانات و گیاهان پراکسی زوم و حضور کاتالاز در این اندامک ها ، طی سال های زیادی شناسایی شده است، اما تولید رادیکال های سوپر اکسید (O2-) و وقوع آنزیم متالو سوپراکسید دیسموتاز در پراکسیزوم، از منشاء گیاهی گزارش شده است. تحقیقات بیشتر، حضور پراکسی زوم گیاه در سیستم های آنتی اکسیدانی جدا از کاتالاز را نشان داد. شواهد موجود از گونه های اکسیژن فعال (ROS) در تولید پراکسی زوم ارائه شده است، و سیستم های آنتی اکسیدانی مختلف، در این اندامک ها و توابع احتمالی آنها نیز مشخص و توصیف شده است. پراکسیزوم و نقش ROS ، به صورت واسطه در شرایط تنشی غیر جاندار ناشی از فلزات سنگین مانند کادمیوم (Cd) و xenobiotic 2-4D، و همچنین در واکنش های اکسیداتیو از پیری برگ نیز نشان داده شده است. سمیت کادمیوم و 2-4D، دارای یک اثر در سوخت و ساز ROS و سرعت حرکت (دینامیک) از پراکسی زوم می باشد. تنظیم تولید ROS در پراکسی زوم می تواند توسط posttranslational ارائه شود که از پروتئین های درگیر در تولید نشای می شوند. در سال های اخیر، مطالعات مختلفی بر روی پروتئوم متابولیسم ROS در پراکسی زوم انجام شده است. شواهد گوناگون به دست آمده، نشان می دهد که پراکسیزوم یک منبع مهم سلولی مولکول های مختلف، و علامات ازجمله ROS می باشد، که مجزا از اهمیت فیزیولوژیکی بالا، درگیر در فرآیند بوده و ممکن است نقش مهمی در حفظ هموستاز ردوکس سلولی ایفا کنند.

چکیده لاتین

In plant cells, as in most eukaryotic organisms, peroxisomes are probably the major sites of intracellular H2O2 production, as a result of their essentially oxidative type of metabolism. In recent years, it has become increasingly clear that peroxisomes carry out essential functions in eukaryotic cells. The generation of the important messenger molecule hydrogen peroxide (H2O2) by animal and plant peroxisomes and the presence of catalase in these organelles has been known for many years, but the generation of superoxide radicals (O2 – ) and the occurrence of the metalloenzyme superoxide dismutase was reported for the first time in peroxisomes from plant origin. Further research showed the presence in plant peroxisomes of a complex battery of antioxidant systems apart from catalase. The evidence available of reactive oxygen species (ROS) production in peroxisomes is presented, and the different antioxidant systems characterized in these organelles and their possible functions are described. Peroxisomes appear to have a ROS-mediated role in abiotic stress situations induced by the heavy metal cadmium (Cd) and the xenobiotic 2,4-D, and also in the oxidative reactions of leaf senescence. The toxicity of Cd and 2,4-D has an effect on the ROS metabolism and speed of movement (dynamics) of peroxisomes. The regulation of ROS production in peroxisomes can take place by posttranslational modifications of those proteins involved in their production and/or scavenging. In recent years, different studies have been carried out on the proteome of ROS metabolism in peroxisomes. Diverse evidence obtained indicates that peroxisomes are an important cellular source of different signaling molecules, including ROS, involved in distinct processes of high physiological importance, and might play an important role in the maintenance of cellular redox homeostasis

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI