مقالات ترجمه شده

فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب

عنوان فارسی

فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب


عنوان لاتین

Group Reality Therapy in Addicts Rehabilitation Process to Reduce Depression, Anxiety and Stress

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2004
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Iranian Rehabilitation Journal
نشریه Spring
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: سوء مصرف مواد، یکی از خطرات برجسته روانشناسی اجتماعی است که به راحتی می تواند موجب تخریب زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و اجتماعی شود. واقعیت درمانی، یک نوع توانبخشی شناختی است (شناخته شده به عنوان روش توانبخشی روانی اجتماعی)، و استفاده از این روش در درمان اختلالات مختلف، به تازگی موضوع تحقیقات زیادی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در معتادان می باشد. روش ها: این مطالعه از نوع شبه تجربی بوده و از طریق طراحی آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل معتادانی می باشد که در کلینیک توانبخشی ندا در تهران حضور یافته اند.در ابتدا پرسشنامه DASS-21 اجرا شد و پس از آن 40 نفر از کسانی که نمره متوسط و بالاتر را کسب کرده بودند، انتخاب شدند. 20 نفر از آنها به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، نمرات پیش آزمون کنترل شده و از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد و اثر متغیر های مستقل بر نمرات پس آزمون، اعمال شد. نتایج: پس از مداخله، کاهش قابل توجهی در میانگین نمرات هر سه متغیر، مشاهده شد، به عنوان مثال استرس، اضطراب و افسردگی در گروه آزمون وجود داشت. بحث: توانبخشی روانی اجتماعی بر اساس واقعیت درمانی، می تواند به عنوان یک روش موثر برای کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در معتادان در نظر گرفته شده و همچنین به عنوان یک درمان کمکی در درمان بیماری های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده لاتین

Objectives: Substance abuse is one of the most outstanding socio-psychological hazards that can easily wreck one’s personal, family and social life. Reality Therapy is a type of Cognitive rehabilitation (known as psychosocial rehabilitation method), and the application of this method in the treatment of different disorders has recently been the topic of research. The objective of this study was to examine the effectiveness of group reality therapy on the reduction of stress, anxiety and depression in addicts. Methods: A quasi-experimental study of pretest-posttest design, with a control group was conducted. The study population consisted of all addicts attending Tehran’s ‘Neda’ Rehab Clinic. First, the DASS-21 questionnaire was administered and then 40 people were selected from those who had scored average and higher. They were randomly assigned to two test and control groups of 20 each. Analysis of co-variance was used to analyze the data, with which pretest scores were controlled, and the effect of the independent variable on posttest scores was evaluated. Results: Following the intervention, there were significant decreases in the mean scores of all three variables, i.e. stress, anxiety and depression in the test group. Discussion: Psychosocial rehabilitation based on reality therapy can be considered as an effective method for reducing stress, anxiety and depression in addicts and also as an adjunctive therapy in treating other ailments

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI