مقالات ترجمه شده

اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا

عنوان فارسی

اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا


عنوان لاتین

The effectiveness of Gestalt therapy and cognitive therapy to improve the quality of life of patients with Hypertension

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1991
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله Journal of Novel Applied Sciences
نشریه jnasci
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

زمینه: فشار خون بالا یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی و سومین عامل مرگ و میر در جهان است. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی به منظور بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا می باشد. روشها: این مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی است که در سال 2015 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه، بیماران مبتلا به فشار خون بالا در بیمارستان میلاد تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، پرسشنامه کیفیت زندگی در میان 150 نفر انجام شد. پس از آن، 15 نفر در گروه تجربی تصادفی و 15 نفر در گروه درمانی قرار گرفتند. 8 جلسه مشاوره درمانی توسط روش گشتالت و روان شناختی انجام شد( هیچ دارویی تجویز نشد). دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس ارزیابی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که کیفیت زندگی، از جمله سلامت جسمی، سلامت روانی، محیط پیرامون و روابط اجتماعی در گروه درمانی نسبت به گروه کنترل، اختلاف معنی داری دارد (P<0/001). نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوه مشاوره گشتالت و درمان شناختی، ترکیبی از گروه درمانی است و به منظور بهبود و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون از نظر سلامت جسمی، سلامت روانی، محیط زیست و روابط اجتماعی، انجام شده است.

چکیده لاتین

Background: Hypertension is one of the factors affecting the quality of life and the third leading cause of death in the world. This study compared the effectiveness of Gestalt therapy and cognitive therapy to improve the quality of life in patients with Hypertension was. Methods: This randomized clinical trial was conducted in 2015. The study population consisted of patients with a hospital Hypertension Millad Tehran. Using random sampling, quality of life questionnaire was conducted among 150 people. After scoring, randomized 15 patients in the experimental group and 15 patients were enrolled in the intervention group. 8 sessions of group counseling group practices Gestalt therapy and cognitive therapy were consolidated and the control group received no treatment. Data were analyzed using analysis of covariance. Results: The results showed that the quality of life, including physical health, mental health, the environment and social relations in the intervention group compared with the control group there was a significant difference (p <0.001). Conclusion: This study showed that the combination of group counseling practices Gestalt therapy and cognitive therapy to improve and enhance the quality of life of patients with hypertension in terms of physical health, mental health, the environment and social relations are effective.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI