مقالات ترجمه شده

طبقه بندی ژئوشیمیایی برای سنگ های گرانیتی

عنوان فارسی

طبقه بندی ژئوشیمیایی برای سنگ های گرانیتی


عنوان لاتین

A Geochemical Classification for Granitic Rocks

مشخصات کلی

سال انتشار 2001
کد مقاله 1957
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله journal of petrology
نشریه Oxford University
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این طبقه بندی ژئوشیمیایی برای سنگ های گرانیتی، بر اساس سه متغیر است. اینها FeO/(FeO+MgO)=Fe-number ] یا [ FeOtot /(FeOtot+MgO)=Fe* ، شاخص تغییر یافته قلیایی-لایم (MALI) (Na2O+K2O-Cao) و شاخص اشباع آلومینیوم (ASI) [Al/(Ca-1/67P+Na+K)] هستند. Fe-number (یا Fe*) گرانیتوید آهنی که غنای شدید آهن را نشان می دهد را از گرانیتوید منیزیمی که چیزی را معلوم نمی کند، متمایز می کند. گرانیتوید آهنی و منیزیمی می توانند سپس به قلیایی، قلیایی-کلسیک، کلک-قلیایی و کلسیک بر اساس MALI طبقه بندی شوند و بر اساس ASI به پرآلومینوس، متالومینوس یا پرآلکالین زیرطبقه بندی شوند. چون سنگ های قلیایی احتمالاً پرآلومینوس و کلسیک نیستند و سنگ های کلک-قلیایی احتمالاً پرآلکالین نیستند، این طبقه بندی 16 گروه ممکن از سنگ های گرانیتی ایجاد می کند. در این طبقه بندی اغلب گرانیتویدهای کردیلرایی، منیزیمی و کلک-قلیایی یا کلسیک هستند، هر دو نوع متالومینوس و پرآلومینوس حضور دارند. گرانیتویدهای تیپ A، قلیایی-کلسیک آهنی هستند، اگرچه بعضی از آن ها قلیایی آهنی می باشند. اغلب آن ها متالومینوس هستند، اگرچه بعضی از آن ها پرآلومینوس می باشند. گرانیت های پست-اُروژنیک (پس از فرآیند کوهزایی) کالدونی، غالباً قلیایی-کلسیک منیزیمی هستند. آن ها با کمتر از 70 درصد SiO2 غالباً متالومینوس هستند، درحالیکه بیشتر واریته های غنی از سیلیکا، معمولاً پرآلومینوس هستند. لوکوگرانیت های پرآلومینوس ممکن است مینیزیمی یا آهنی باشند و یک MALI دارند که دامنه آن از کلسیکی تا قلیایی است.

چکیده لاتین

This geochemical classification of granitic rocks is based upon three variables. These are FeO/(FeO + MgO) = Fe-number [or FeOt"t/(FeOt"t + MgO) = Fe*], the modified alkali-lime index (MALI) (Na2O + K2O - CaO) and the aluminum saturation index (ASI) [Al/(Ca - 167P + Na + K)]. The Fe-number (or Fe*) distinguishes ferroan granitoids, which manifest strong iron enrichment, from magnesian granitoids, which do not. The ferroan and magnesian granitoids can further be classified into alkalic, alkali-calcic, calc-alkalic, and calcic on the basis of the MALI and subdivided on the basis of the ASI into peraluminous, meta¬luminous or peralkaline. Because alkalic rocks are not likely to be peraluminous and calcic and calc-alkalic rocks are not likely to be peralkaline, this classification leads to 16 possible groups of granitic rocks. In this classification most Cordilleran granitoids are magnesian and calc-alkalic or calcic; both metaluminous and peraluminous types are present. A-type granitoids are ferroan alkali-calcic, although some are ferroan alkalic. Most are metaluminous although some are peraluminous. Caledonian post-orogenic granites are predominantly magnesian alkali-calcic. Those with <70 wt % SiO2 are dom¬inantly metaluminous, whereas more silica-rich varieties are com¬monly peraluminous. Peraluminous leucogranites may be either magnesian or ferroan and have a MALI that ranges from calcic to alkalic

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI