مقالات ترجمه شده

ارتباط شاخص توده بدن با سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات و خطر سرطان پروستات

عنوان فارسی

ارتباط شاخص توده بدن با سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات و خطر سرطان پروستات


عنوان لاتین

Body mass index in relation to serum prostate-specific antigen levels and prostate cancer risk

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 1938
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله International Journal of Cancer
نشریه IJC
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شاخص توده بدنی بالا (BMI) به طور مستقیم با خطر ابتلا به سرطان پروستات یا کشنده همراه است. یک توضیح احتمالی ممکن است یک اثر شاخص توده بدنی بر سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) باشد. به منظور بررسی رابطه بین BMI و سرم PSA و همچنین خطر ابتلا به سرطان پروستات، یک گروه بزرگ از مردان بدون سرطان پروستات در ابتدا به صورت آینده نگر برای تشخیص سرطان پروستات تا سال 2015 بررسی شد. سرم PSA و شاخص توده بدنی در مردان در ابتدا در سال های 2010- 2012 ، 827/15 بود. در طول پیگیری، 735 مرد مبتلا به سرطان پروستات با 282 (4/38٪) طبقه بندی سرطان با درجه بالا تشخیص داده شد. مدل چند متغیره رگرسیون خطی و رگرسیون خطی اسپلاین های طبیعی درجه سوم برای تحلیل BMI و ورود PSA گنجانده شد. برای تجزیه و تحلیل ریسک، کاکس خطرات متناسب مدل های رگرسیون جهت برآورد نسبت خطر (HR) و فاصله اطمینان 95٪ (CI) و کاکس رگرسیون اسپلاین های طبیعی درجه سوم مولد احتمالات استاندارد بیمار غیر سرطانی استفاده شد. نتایج نشان داد که PSA سرمی پایه 6/1% (95٪ CI: 1/22-1/21) با هر واحد افزایش در BMI کاهش یافت. کاهش آماری معنی داری از 7/3، 7/11 و 3/32 درصد به ترتیب برای افزایش BMI مجموعه از 25 <30، 30 <35 و ≥35 کیلوگرم / مترمربع، در مقایسه با مرجع (5/18 <25 کیلوگرم / مترمربع) دیده شد. از نظر آماری ارتباط معنی داری بین BMI و خطر سرطان پروستات دیده نشد اگر چه نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت با بروز میزان بیماری درجه بالا و ارتباط معکوس با بروز بیماری های درجه پایین بود. با این حال، یافته ها در مورد خطر به زمان پیگیری کوتاه محدود شده است. در نتیجه، BMI معکوس با PSA-سطح همراه بود. BMI باید در ارجاع مردان به انجام نمونه برداری پروستات بر اساس PSA سطح سرمی در نظر گرفته شود.

چکیده لاتین

High Body mass index (BMI) has been directly associated with risk of aggressive or fatal prostate cancer. One possible explanation may be an effect of BMI on serum levels of prostate-specific antigen (PSA). To study the association between BMI and serum PSA as well as prostate cancer risk, a large cohort of men without prostate cancer at baseline was followed prospectively for prostate cancer diagnoses until 2015. Serum PSA and BMI were assessed among 15,827 men at baseline in 2010– 2012. During follow-up, 735 men were diagnosed with prostate cancer with 282 (38.4%) classified as high-grade cancers. Multivariable linear regression models and natural cubic linear regression splines were fitted for analyses of BMI and log-PSA. For risk analysis, Cox proportional hazards regression models were used to estimate hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals (CI) and natural cubic Cox regression splines producing standardized cancer-free probabilities were fitted. Results showed that baseline Serum PSA decreased by 1.6% (95% CI: 22.1 to 21.1) with every one unit increase in BMI. Statistically significant decreases of 3.7, 11.7 and 32.3% were seen for increasing BMI-categories of 25 < 30, 30 < 35 and 35 kg/m2, respectively, compared to the reference (18.5 < 25 kg/m2). No statistically significant associations were seen between BMI and prostate cancer risk although results were indicative of a positive association to incidence rates of high-grade disease and an inverse association to incidence of low-grade disease. However, findings regarding risk are limited by the short followup time. In conclusion, BMI was inversely associated to PSA-levels. BMI should be taken into consideration when referring men to a prostate biopsy based on serum PSA-levels

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI