مقالات ترجمه شده

ترکیب شیمیایی، فعالیت ضد باکتری و سمیت سلولی اسانس بابونه گاوی در مراحل مختلف نمو

عنوان فارسی

ترکیب شیمیایی، فعالیت ضد باکتری و سمیت سلولی اسانس بابونه گاوی در مراحل مختلف نمو


عنوان لاتین

Chemical composition, antibacterial activity and cytotoxicity of essential oils of Tanacetum parthenium in different developmental stages

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1901
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Pharmaceutical Biology
نشریه Informa Healthcare
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

متن: تاناستوم پارتنیوم Schultz Bip . (از تیره کاسنیان ) یک گیاه چند ساله معطر، می باشد که به طور گسترده ای در نیمکره شمالی توزیع شده است. این گونه به طور سنتی در حشره کش ها، محصولات آرایشی، کرم تقویت کننده، رنگ، دارو و مواد نگهدارنده استفاده می شود. مواد و روشها: اسانس T. پارتنیوم توسط روش تقطير با آب در سه مرحله رشد و نمو به دست آمد و با گاز کروماتوگرافی اسپکترومتری جرمی تجزیه و تحلیل گردید. فعالیت ضد باکتریایی اسانس در مقابل چهار گرم مثبت و چهار باکتری های گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس برای سمیت سلولی در برابر سلول های 1THP- با استفاده از روش تریپان بلو مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: بیست و نه اجزا در اسانس مشخص شد؛ بالاترین میزان در مرحله گلدهی استخراج شد. جزء اصلی، در مرحله گلدهی، کافور (94/18٪) بود و دیگر اجزای اصلی استات برونیل (35/18٪)، کامفن (74/13٪)، ایزووالرات برونیل (15/3٪)، بورنئول (93/10٪)، کافور سرو کوهی (23/6 ٪) و β-eudesmol ( (٪65/2). بودند. حداقل غلظت مهاری اسانس از µ ml-1 4 برابر سوبتیلیس اورئوس تا µ ml-1 38 برابر آئروژنس انتروباکتر بررسی شد. آزمون سنجش سمیت نشان داد که روغن سمیت قابل توجهی در غلظت V / V 5/15٪ بر روی سلول های 1THP- نداشت. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه احتمال پیدایش تیپ شیمیایی کافور / برونیل استات T. پارتنیوم را در مناطق غربی ایران نشان می دهد. این یافته همچنین نشان داد که روغن مورد مطالعه فعالیت ضد باکتری نسبتا خوب و بدون سمیت قابل توجهی را دارا می باشد، به این ترتیب بطور بالقوه ای در محصول بهداشتی طبیعی استفاده می شود

چکیده لاتین

Context: Tanacetum parthenium Schultz Bip. (Asteraceae) is an aromatic perennial plant, widely distributed in the northern hemisphere. This species traditionally has been used in insecticides, cosmetics, balsams, dyes, medicines and preservatives. Material and methods: The essential oil of T. parthenium was obtained by hydrodistillation in three developmental stages and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The antibacterial activity of the oils was investigated against four Gram-positive and four Gram-negative bacteria. The oil was tested for cytotoxicity against THP-1 cells using the Trypan blue assay. Results: Twenty-nine components were identified in the essential oil; the highest amount was extracted at the flowering stage. The main component, in the flowering stage, was camphor (18.94%) and other major components were bornyl acetate (18.35%), camphene (13.74%), bornyl isovalerate (3.15%), borneol (10.93%), juniper camphor (6.23%) and β-eudesmol (2.65%). Minimum inhibitory concentration of essential oil was evaluated from 4 μL mL−1 against Staphylococcus subtilis to 38 μL mL−1 against Entrobacter aerogenes. Toxicity assay showed that the oil has no significant toxicity at 5–15% v/v concentrations on THP-1 cells. Discussion and conclusion: This study demonstrates the occurrence of camphor/bornyl acetate chemotype of T. parthenium in western regions of Iran. The finding showed also the studied oils have relatively good antibacterial activity without significant toxicity, thus have great potentiality to be used as natural health product

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI