مقالات ترجمه شده

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان فارسی

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


عنوان لاتین

XAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT WITH ORGANIZATIONAL LEARNING AND EMPLOYEE EMPOWERMENT IN NATIONAL

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1716
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

امروز، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان به عنوان مسائل مهم مدیریت منابع انسانی به حساب می آیند. این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت های خدمات رفاهی نفت می پردازد. روش پژوهش روش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری 400 نفر از کارکنان شرکت های خدمات رفاهی نفت است. در میان آنها، 200 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. قابلیت اطمینان محتوای پرسشنامه ها توسط کارشناسان و محققان مدیریت تأیید شد. پایایی پرسشنامه مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان به ترتیب با استفاده از آلفای کرونباخ ٪ 91.7،٪ 91.1 و٪ 82.5 محاسبه شد، برای آزمون فرضیه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، توانمندسازی کارکنان و مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر وابسته توسط هر دو متغیر مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد و آنها قادر به تعیین 66 درصد از توانمندسازی کارکنان هستند.

چکیده لاتین

Toda, knowledge management, organizational learning and employees’ empowerment are accounted as the important issues of HR management. This research investigates the relationship betweenknowledge management with organizational learning and employees’ empowerment inOil welfare service companies. Research methodology is descriptive- correlation method and statistical population is 400 employees of Oil welfare service companies. Among them, 200 persons have been chosen as a statistical sample using krejcie & Morgan table and random sampling method. Required data has been collected using questionnaire mean. Content reliability of questionnaires was verified by experts and scholars of management. Durability of questionnaires ofknowledge management, organizational learning and employees’ empowerment were calculated %91.7, %91.1 and %82.5, respectively using Cronbach’s alpha. To test hypotheses, Pearson’s correlation coefficient and regression were used. Research results indicate that there is a significant relationship betweenknowledge management and organizational learning, employees’ empowerment and knowledge management, organizational learning andemployees’ empowerment. Results of multiple regression showed that dependent variable is influenced by both independent variables and they are able to determine 66 percent of employees’ empowerment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI