مقالات ترجمه شده

نانولوله های کربنی چند دیواره به عنوان جایگزین استخراج فاز جامد توزیع شده ی معکوس برای آفت کش ها و آنالیز آن با روش QuEChERS

عنوان فارسی

نانولوله های کربنی چند دیواره به عنوان جایگزین استخراج فاز جامد توزیع شده ی معکوس برای آفت کش ها و آنالیز آن با روش QuEChERS


عنوان لاتین

Multi-walled carbon nanotubes as alternative reversed-dispersive solid phase extraction materials in pesticide multi-residue analysis with QuEChERS method

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1690
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Journal of Chromatography A
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

روش چندماده ای بر مبنای آماده سازی نمونه QuEChERS توسط نانولوله های کربنی چند دیواره (MWCNTs) به عنوان ماده ی استخراج فاز جامد پراکنده معکوس شده (r-DSPE) و شناسایی کروماتوگرافی گاز طیف سنگی جرم توسط نمایش یون انتخاب شده (GC/MS-SIM)، بر روی 30 آفت کشی که در سبزیجات و میوها باقی مانده بود، اعتبارسنجی شد. روش آماده سازی نمونه ی QuEChERS (سریع، اسان، ارزان، موثر، ناهموار و امن) برمبنای استونیتریل، برای به دست آوردن استخراج شونده، استفاده شد و توسط به کار بردن r-DSPE تمیز شد. می توان دریافت که مقدار MWCNTs بر روی عملکرد پاکسازی و بازیابی موثر است. مقدار بهینه ی 10 میلی گرم از MWCNTs برای پاکسازی تمام ماتریکس های انتخاب شده، مناسب بود و به عننونا مواد جایگزین مناسب در آمین های نوع اول و دوم انتخاب شدند. این روش بر روی کلم، اسفناج، انگور و پرتقال در غلظت 02/0 و 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم مورد آزمایش قرار گرفت. 30 آفت کش در محدوده ی 71-110% با انحراف استاندارد نسبی (RSDs, n = 5) بودند که کمترین آنها 15% بود. اثر ماتریکس، به وسیله ی مقایسه ی شیب کالیبراسیون استاندارد ماتریکس همسان با حالا، مشاهده شد. زمانی که غلظت به سطح 02/0 تا 4/0 میلی گرم بر لیتر رسید، شیب به خوبی خطی شده بود. محدودیت کمی (LOQs) و محدودیت ای شناسایی (LODs) برای 30 آفت کش در محدودهی 003/0 تا 05/0 میلی گرم بر کیلوگرم و 001/0 تا 02/0 میلی گرم بر کلیوگرم در نسبت سیگنال به نویز (S/N) 10 و 3 سنجیده شد. این روش به طور موفقیت آمیزی باری آنالیز نمونه های اقعی در پکن به کار گرفته شد. در نتیجه روش QuEChERS اصلاح شده با مرحله ی پاکسازی MWCNTs، روش قابل قبولی بوده و عملکرد و اثر باکسازی خوبی در این مطالعه داشت.

چکیده لاتین

A multi-residue method based on modified QuEChERS sample preparation with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as reversed-dispersive solid phase extraction (r-DSPE) material and gas chromatography–mass spectrometry determination by selected ion monitoring (GC/MS-SIM) mode was validated on 30 representative pesticides residues in vegetables and fruits. The acetonitrile-based QuECh- ERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) sample preparation technique was used to obtain the extracts, and the further cleanup was carried out by applying r-DSPE. It was found that the amount of MWCNTs influenced the cleanup performance and the recoveries. The optimal amount of 10 mg MWCNTs was suitable for cleaning up all selected matrices, as a suitable alternative r-DSPE material to primary secondary amine (PSA). This method was validated on cabbage, spinach, grape and orange spiked at concentration levels of 0.02 and 0.2 mg/kg. The recoveries of 30 pesticides were in the range of 71–110%, with relative standard deviations (RSDs, n = 5) lower than 15%. Matrix effects were observed by comparing the slope of matrix-matched standard calibration with that of solvent. Good linearity was achieved at the concentration levels of 0.02–0.5 mg/L. The limits of quantification (LOQs) and the limits of detection (LODs) for 30 pesticides ranged from 0.003 to 0.05 mg/kg and 0.001 to 0.02 mg/kg at the signal-to-noise ratio (S/N) of 10 and 3, respectively. The method was successfully applied to analysis real samples in Beijing. In conclusion, the modified QuEChERS method with MWCNTs cleanup step showed reliable method validation performances and good cleanup effects in this study

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI