مقالات ترجمه شده

رابطه ی بین درک عدالت سازمانی و سطح رضایت از شغل

عنوان فارسی

رابطه ی بین درک عدالت سازمانی و سطح رضایت از شغل


عنوان لاتین

The relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1592
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از انجام این تحقیق بررسی درک معلمان ابتدائی از عدالت سازمانی و رضایت شغلی می باشد. این یک تحقیق نظر سنجی است . شهر استانبول به عنوان جامعه ی هدف در نظر گرفته شده است و در کل اطلاعات 314 معلم از 55 مدرسه ابتدایی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین سطح عدالت سازمانی در مدارس ابتدایی از مقیاس عدالت سازمانی که نایهوف و مورمان ارائه دادند استفاده شده است و برای مشخص کردن مقیاس عدالت معلم از نظرسنجی سطح رضایت بالکی استفاده شده است. در طول آنالیز داده ها از روش های آماری توصیفی ، میانگین حسابی ، انحراف معیار ، درصد (%) ، آنالیز پارامتری ، آزمون t ، آنالیز یک طرفه ی واریانس (ANOVA) ، آنالیز همبستگی پییرسون استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق ، همسو با نظر معلمان جامعه ی هدف ، عدالت سازمانی اغلب عادلانه قلمداد می شوند. تصور معلمان در مورد عدالت سازمانی بالاترین اندازه ی عدالت تعاملی را دارد. رضایت شغلی در حد متوسط بود. مشخص شد که میزان رضایت شغلی بیشتر بین فردی است و کمتر به دستمزد ربط دارد. بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معنادار و مستقیم و متوسطی وجود دارد. براساس جنس ، وضعیت تاهل ، سطح مهارت و سن تصور درمورد عدالت سازمانی فرق نمی کند. تصور در مورد عدالت سازمانی هر گونه تفاوت بین مدت زمان کار در یک مدرسه را نشان می دهد. رضایت شغلی تفاوت بین سن ، وضعیت تاهل و سطح مهارت را نشان می دهد ولی مدت زمان کار در مدرسه و تفاوت جنسیتی را نشان می دهد.

چکیده لاتین

The purpose of this research is, determine the relationship between teachers organizational justice perceptions and job satisfaction levels, at the primary school. This is a survey research.Fatih providence of the city of Istanbul has been specified as the target population of the study and totally 314 teacher`s data has been examined within the scope of the research by reaching the 55 grade school in the providence. In the research, Organizational Justice Scale, which was developed by Niehoff and Moorman (1993) is used for specifying the Organizational Justice Level in the grade schools and Education Manager`s Job Satisfaction Level Survey which is developed by Balci (1985) is used for specifying for Teacher`s Justice Scale. During analizing of the data; descriptive statistical methods; aritmethic average ( x ), standart deviation (s), per cent (%), paramethric analysis; ttest and one-way analisis of variance (ANOVA), post hoc Turkey, pearson corelation analysis are used. According to the findings of the research; in the direction of opinions of the teachers in the target population, organizational justice ‘often’ perceived fair. Teachers’ perceptions of organizational justice is the highest size of the interactional justice. Teachers` job satisfactions ‘moderately agree’ level. It is determined that teachers job satisfaction level is the most in term of interpersonal, the least in term of wage. There is a positive, mid level (average) and significant relation between organizational justice and job satisfaction. Organizational justice perceptions doesn`t differ accordingly the variaces; sex, marital status, professional seniority and age.Organizational justice perception shows any difference among the duration of working at the same school. Job satisfaction shows any difference among age, marital status and proffesional seniority however; doesn’t show the duration of working at the same school and sex variance

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI