مقالات ترجمه شده

سنجش انتخابی جيوه (II) با استفاده از غشاء های مبتنی بر pvc که ترکيب آن به تازگی سنتز شده و پوشش (تاج ) تياکاليکس (4) متناوب 1.3 يونوفور

عنوان فارسی

سنجش انتخابی جيوه (II) با استفاده از غشاء های مبتنی بر pvc که ترکيب آن به تازگی سنتز شده و پوشش (تاج ) تياکاليکس (4) متناوب 1.3 يونوفور


عنوان لاتین

Selective sensing of mercury(II) using PVC-based membranes incorporating recently synthesized 1,3 alternate thiacalix [4] crown ionophore

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1485
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله Environ Sci Pollut Res
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

گزارشی درباره ساختمان و مشخصات الکترودهای پلی ( وينيل کلرايد ) مبتنی بر pvc ، الکترودهای غشائی پلی مريک (PME ) و الکترود با پوشش گرافيتی (CGE) ترکيب شده با پوشش تياکاليکس 4 متناوب 1.3 به عنوان يونوفور برای تخمين ميزان يونهای Hg II در اين مقاله ارائه شده است. بهترين واکنش بالقوه برای PME-1 مشاهده شده است که دارای ترکيب غشائی به اين صورت است : يونوفور (mg 6.2 ( ، pvc (mg 100 ) ، اتر نيتروفنيل اکتيل 2 ( 2-npoe ; 200 mg ) ، برات تترا فنيل سديم (NaTPB ;200 mg ) ، برای CGE-1 با ترکيب غشائی : يونوفور (mg 3.5 ) ، pvc ( mg 40 ) ، 2-NPOE (mg 800 ) و NaTPB (mg 2 ).الکترودها شيب نرن ستين را با مشخصات زير به نمايش می گذارند : دوره ده ساله mV29.16 همراه با PME-1 و دوره ده ساله mV 30.39 همراه با CGE-1 برای يونهای Hg(II) در محدوده غلظت گسترده ای مانند x 10-1 1.0 تاx 10-6 M 5.0 با CGE-1 کاهش محدوده تشخيص برای MPE-1 به میزان 9.77 x 10-6 M و برای CGE-1 به میزان 7.76 x 10-7 مشاهده شده است که زمان واکنشهای مختلف از 10 تا 20 ثانيه می باشد. همچنين اين الکترودها در محدوده PH 6-2 برای PME-1 و PH 6.5 -1.5 برای CGE-1 کار می کنند .روی هم رفته مورد CGE-1 بهتر از PME-1 عمل میکند. CGE-1 به عنوان يک الکترود شناساگر برای يونهای تتراسيونهای پتانسيومتری Hg(II) با EDTA مورد استفاده قرار گرفته است همچنين به طور موفقيت آميزی در تشخيص Hg(II) موجود در فاضلاب ، حشره کشها ،آمالگام دندانی و داروهای آيورودا بکار گرفته شده و اينها نمونه هايی هستند که عملکرد خوبی داشتند. (ضريب پيوستگی 0.9974 در مقايسه با استفاده از روش حجمی)

چکیده لاتین

The construction and electrodes characteristics of poly(vinylchloride) (PVC)-based polymeric membrane electrode (PME) and coated graphite electrode (CGE), incorporating 1,3-alternate thiacalix[4]crown as ionophore for estimation of Hg(II) ions, are reported here. The best potential response was observed for PME-1 having membrane composition of: ionophore (6.2 mg), PVC (100.0 mg), 2- nitrophenyl octyl ether (2-NPOE; 200.0 mg), and sodium tetraphenyl borate (NaTPB; 2.0 mg); for CGE-1 with the membrane composition: ionophore (3.5 mg), PVC (40.0 mg), 2-NPOE (80.0 mg), and NaTPB (2.0 mg). The electrodes exhibits Nernstian slope of 29.16 mV/decade with PME-1 and 30.39 mV/decade with CGE-1 for Hg(II) ions over wide concentration range, i.e., 1.0×10−1 to 5.0× 10−6M with PME-1 and 1.0×10−1 to 5.0×10−7M with CGE-1. Lower detection limits were found to be 9.77× 10−6M for PME-1 and 7.76×10−7M for CGE-1 with response time varying from 10 to 20 s. Also, these electrodes work within pH range of 2.0–6.0 for PME-1 and 1.5–6.5 for CGE-1. Overall, CGE-1 has been found to be better than PME-1. CGE-1 has been used as indicator electrode for the potentiometric titration of Hg(II) ions with EDTA as well as successfully applied for determination of Hg(II) content in wastewater, insecticide, dental amalgam, and ayurvedic medicines samples with very good performance (0.9974 correlation coefficient in the comparison against volumetricmethod)

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI