مقالات ترجمه شده

ظرفیت بلند شدگی (آپلیفت) تک شمع ها وگروه های شمع در خاک بدون چسبندگی

عنوان فارسی

ظرفیت بلند شدگی (آپلیفت) تک شمع ها وگروه های شمع در خاک بدون چسبندگی


عنوان لاتین

Uplift capacity of single piles and pile groups embedded in cohesionless soil

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1386
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Alexandria Engineering Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

درک رفتار شمع و پی بینی ظرفیت شمع ها در برابر بار بلند شدگی از جمله مباحث مهم در طراحی فونداسیون می باشد. روی شمع های منفرد و گروههای شمع در خاک های رستی که در برابر بار بلندشدگی قرار داده شدند آزمایشاتی صورت گرفته است. روی شمع های عمودی فولادی با قطر خارجی 26 mm در یک تغار خاک فولادی آزمایشهایی انجام شده است. این شمع ها دارای نسبت عمق به قطر (L/d) 14 ، 20 و 26 بودند. بستر شنی در 3 مقدار چگالی 75% % 85 و 95% آماده سازی شدند. تک شمع ها و گروههای شمع حاوی 2 ، 4 و 6 شمع در خاک شنی مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج در این مقاله ارائه و بحث شدند. تاثیرات عمق قرار گرفتن شمع ، چگالی نسبی خاک و چینش شمع ها در یک گروه در افزایش بار مورد بررسی قرار گرفته شده است. این مطالعه نشان می دهدکه رفتار تک شمع ها تحت بار بلندشدگی به نسبت عمق قرارگیری به قطر و ویژگی های خاک بستگی دارد. معادله به دست آمده روابط بار- جابجایی تک شمع های تعبیه شده در خاک شنی تحت بار آپلیفت را بیان می کند. وقتی خالص بار بلندشدگی به ازای هر شمع در یک گروه مساوی بار یک شمع باشد ، به دلیل اثرات تعامل بین شمع ها جابجایی رو به بالا افزایش پیدا می کند. اثربخشی گروهی به دست آمده تحت بار بلندشدگی نشان داده شده و با مطالعات قبلی مطابقت می کند. راندمان گروهی بلندشدگی یک گروه شمع ها فاصله دار در اثر افزایش تعداد شمع ها در گروه کاهش پیدا می کند. راندمان گروهی بلندشدگی در اثر افزایش چگالی نسبی خاک کمی بهبود پیدا کرده است در حالیکه به خاطر افزایش نسبت عمق به قطر شمع دچار کاهش شد. تصور بر ایناست که ارائه ی نتایج این آزمایشات برای درک مسئله ی رابطه بین خاک - شمع - بلندشدگی سودمند است.

چکیده لاتین

Understanding the pile behavior and predicting the capacity of piles under uplift loading are important topics in foundation design. Experimental model tests have been conducted on single piles and pile groups embedded in cohesionless soil and subjected to pure uplift loading. The experimental tests were conducted on straight-shafted vertical steel piles with an outer diameter of 26 mm in a steel soil bin. The tested piles have embedment depth-to-diameter ratios (L/d) of 14, 20, and 26. The sand bed is prepared at three different values of relative density of 75%, 85%, and 95%. Single piles and pile groups containing two, four, and six piles embedded in sandy soil were tested, and the results are presented and discussed in this paper. The influences of pile embedment depth, relative density of soil, and arrangement of piles in a group on the uplift capacity of piles are investigated. The study revealed that the behavior of single piles under uplift loading depends mainly on both the pile embedment depth-to-diameter ratio and the soil properties. An empirical equation is suggested to represent the load–displacement relationships of single piles embedded in sandy soil under uplift loading. When the net uplift load per pile in a group is equal to a single pile load, the upward displacement increased in the pile group due to interaction effects between piles. The obtained group efficiency under uplift loading is illustrated and found to be in a good agreement with previous studies. The uplift group efficiency of a closely spaced pile group decreased with an increase in the number of piles in the group. The group efficiency under uplift loading improved slightly with an increase in the relative density of soil, whereas it decreased with an increase in the pile embedment depth-to-diameter ratio. It is believed that the experimental results presented in this study would be beneficial to the professional understanding of the soil–pile-uplift interaction problem

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI