مقالات ترجمه شده

اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید

عنوان فارسی

اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید


عنوان لاتین

The effect of resistance training on thyroid hormones

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1349
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله European Journal of Experimental Biology
نشریه Pelagia Research Library
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات حاد و مزمن 8 هفته دوره تمرین مقاومتی در سطح T3، T4 و TSH در مردان جوان در زمینه رشته تربیت بدنی بود. 20 نفر در این مطالعه گرفتند به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تجربی در 8 هفته تمرین مقاومتی چرخه ای افزایش یافته، شرکت کردند. قبل و بلافاصله بعد و دو ساعت پس از آزمون های اول (48 ساعت قبل از شروع آموزش) و آزمون نهایی ( 48 ساعت پس از پایان ورزش)، نمونه خون از افراد گرفته شد. از گروه شاهد، تنها در آغاز و پایان 8 هفته، نمونه خون گرفته شد. بررسی تغییرات متغیرها در گروه تجربی، با تجزیه و تحلیل تکرار اقدامات واریانس انجام شد. مقایسه بین مقاومت دوره ای گروه تجربی و به گروه شاهد، با استفاده از آزمون T مستقل انجام شد. برای اطمینان از دستیابی به متغیرهای کنترل، آزمون T همبسته استفاده شد. سطح TSH، سطح T4 و T3 ، مقاومت دوره ایی گروه تجربی در طول دوره مطالعه، هیچ تغییر قابل توجهی (05/0<P) نداشتند. به نظر می رسد آموزش مقاومت متناوب منجر به تغییرات قابل توجهی در هورمونهای تیروئید، مردان جوان فعال (سطح در حالت استراحت و در پاسخ به ورزش) و در نتیجه هیچ تغییر قابل توجهی در سوخت و ساز بدن رخ نمی دهد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای بررسی اثرات تمرین مقاومتی مورد نیاز است.

چکیده لاتین

The purpose of the present study was to determine the acute and chronic effects of 8 weeks of resistance training periodically on levels of T3, T4 and TSH levels in young men in physical education field. 20 subjects were examined in this study were randomly divided into experimental and control groups. Experimental group at 8 weeks of resistance training increased cyclic, participated. Before, immediately after and two hours after the first test (48 hours before the start of training) and final exam (48 hours after the end of exercise), blood samples were taken from subjects. Control group, only the beginning and the end of 8 weeks, blood samples were. To investigate the changes of variables in the experimental group, a repeated-measures analysis of variance was used. Comparisons between cyclic resistance experimental group and the control group, independent T-test was used. To ensure the attainment of the control variables, paired T-test was used. Levels of TSH, T4 and T3 levels, periodic resistance experimental group during the study period, no significant change (P>0.05). It seems to be intermittent resistance training resulted in significant changes in thyroid hormones, active young men (levels at rest and in response to exercise) and thus no significant change in metabolism occur. However, more research is needed to evaluate the effects of resistance training, is

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI