مقالات ترجمه شده

استخراج فاز جامد بر مبنای پوشش نانوذرات مغناطیسی اولئیک اسید توسط کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی برای شناسایی فیلتر ماورا بنفش در نمونه های اب

عنوان فارسی

استخراج فاز جامد بر مبنای پوشش نانوذرات مغناطیسی اولئیک اسید توسط کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی برای شناسایی فیلتر ماورا بنفش در نمونه های اب


عنوان لاتین

Dispersive solid-phase extraction based on oleic acid-coated magnetic nanoparticles followed by gas chromatography–mass spectrometry for UV-filter determination in water samples

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1237
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Journal of Chromatography A
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

روش آنالیز حساسیت، با استفاده از فیلترهای UV در محصولات آرایشی در نمونه های آب ارائه شده است. روش بر مبنای عملیات ساده ای است که از استخراج فاز جامد پراکنده (DSPE) استفاده شده که در این روش اولئیک اسید با نانوذرات کبالت آهن (CoFe2O4@ oleic acid) پوشش داده شده و به عنوان جاذب های بهینه سازی شده در آنالیت هدف استفاده شده است. متغیرهای موجود در فرآیند DSPE مورد مطالعه قرار گرفته و بهینه شدند و شرایط بهینه بدین صورت است: جرم جاذب: 100 میلی گرم؛ حجم فاز دهنده: 75 میلی لیتر؛ pH 3، و غلظت سدیم کلرید، 30% (w/v). پس از DSPE، نانوذرات دو بار با 5/1 میلی لیتر از هگزان شسته شده و سپس هگزان بخار شده تا خشک شوند و با 50 لیتر از N و O – بیس (تری متیل سیلیل) تری فلئورو استامید (BSTFA) برای تزریق به کروماتوگرافی گاز-طیف سنجی جرمی (GC-MS) بازسازی می شود. تحت شرایط آزمایشگاهی بهینه شده، روش تکرارپذیری و انحراف استاندارد نسبی خوبی دارد (انحراف¬پذیری زیر 16%، n=5، در ngL-1 100). محدودیت مقادیر شناسایی در محدوده ی بین 2/0 و 6 است که به دلیل فاکتورهای غنی سازی بالا (به عنوان مثال 453-748) است. در نهایت، روش ارائه شده، برای آنالیز نمونه های آب از مناطق مختلف (آب شرب، رودخانه و دریا) مورد آزمایش قرار گرفت. مقادیر بازیابی شده، نشان داد که ماتریکس به طور قابل توجهی تحت تاثیر فرآیند استخراج نمی باشد.

چکیده لاتین

A sensitive analytical method to concentrate and determine extensively used UV filters in cosmetic products at (ultra)trace levels in water samples is presented. The method is based on a sample treatment using dispersive solid-phase extraction (dSPE) with laboratory-made chemisorbed oleic acid-coated cobalt ferrite (CoFe2O4@oleic acid) magnetic nanoparticles (MNPs) as optimized sorbent for the target analytes. The variables involved in dSPE were studied and optimized in terms of sensitivity, and theoptimumconditions were: mass of sorbent, 100 mg; donor phase volume, 75 mL; pH, 3; and sodium chloride concentration, 30% (w/v). After dSPE, the MNPs were eluted twice with 1.5mLof hexane, and then the eluates were evaporated to dryness and reconstituted with 50L of N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) for the injection into the gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS). Under the optimized experimental conditions the method provided good levels of repeatability with relative standard deviations below 16% (n = 5, at 100 ng L−1 level). Limit of detection values ranged between 0.2 and 6.0 ng L−1, due to the high enrichment factors achieved (i.e., 453–748). Finally, the proposed method was applied to the analysis of water samples of different origin (tap, river and sea). Recovery values showed that the matrices under consideration do not significantly affect the extraction process

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI