مقالات ترجمه شده

سندرومهای پايداری و توسعه برای بررسی آسيب پذيری سيستمهای انسانی و زيست محيطی موارد بلايای طبيعی در آمريکای مرکزی و کارائيب

عنوان فارسی

سندرومهای پايداری و توسعه برای بررسی آسيب پذيری سيستمهای انسانی و زيست محيطی موارد بلايای طبيعی در آمريکای مرکزی و کارائيب


عنوان لاتین

Syndromes of sustainability of development for assessing the vulnerability of coupled human–environmental systems. The case of hydrometeorological disasters

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1180
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Global Environmental Change
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تجزيه و تحليل سندرم به دنبال کسب تعامل پوياي اجتماعی – زيست محيطی ، و توسط پرداختن به مجموعه ای از علائم به جای متغيرهای جدا از هم انجام می شود .اين مقاله با اتکا به نتايج حاصل از 14 ارزيابی بعد از حادثه ، علائم اصلی آسيب پذيری در مقابل بلايای طبيعی در آمريکای مرکزی و کارائيب را مشخص می کند. برای اين منطقه يک سندرم پيشنهاد شده که شامل 13 علامت و روابط علت و معلولی مرتبط با آنها می شود.اين نشانه ها در حوزه های زيست شناسی ، آب شناسی ، خاک ، جمعيت ، اقتصاد ، سازمانهای اجتماعی و اطلاعات قرار دارند .ارتباط اين سندرم با ساير سندرمها ، ميزان عموميت آن در طول مناطق و حلقه های علت و معلولی آن مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.سه دايره معيوب آسيب پذيری فزاينده در مقابل حوادث طبيعی در اين منطقه شناسايی شده اند. دو عدد از آنها به اهميت شکستن چرخه های شهر نشينی در غياب برنامه های موثر استفاده از زمين اشاره دارد که منجر به اشغال مناطق خطرناک توسط مردم فقير می شود.سومين حلقه سببی فراتر از زمينه شهری می رود و تخريب و تبديل اکوسيستم نيروی محرکه اصلی آنبه حساب می آيد .اين آخرين حلقه معيوب اين ديدگاه را مورد حمايت قرار می دهد که آسيب پذيری بايد در زمينه تعاملات محيطی – انسانی درک شود.در مجموع اين مقاله نشان می دهد که چگونه تحليل سندرم ، ارزيابی نسبتا تعميم يافته و يکپارچه ای را از آسيب پذيری ارائه می کند.

چکیده لاتین

Syndrome analysis seeks to capture socio-ecological dynamics of interaction by addressing clusters of symptoms rather than isolated variables. This paper identifies the main symptoms of vulnerability to hydrometeorological disasters in Central America and the Caribbean by building on the results of 14 postdisaster assessments. A syndrome representation for this region is proposed, including 13 symptoms and their causal interrelations. These symptoms are manifested in the spheres of biology, hydrology, soil, population, economy, social organization, and knowledge. The linkages of this syndrome representation to other syndromes, its degree of generality across places, and its causal loops are analyzed and discussed. Three vicious circles increasing vulnerability to hydrometeorological disasters in the region are identified. Two of them point to the importance of breaking urbanization cycles marked by the absence of effective land-use planning which lead to the occupation of hazardous areas by poor people. The third causal loop goes far beyond the urban context and establishes ecosystem degradation and conversion as its main driving force. This latter vicious circle supports the notion that vulnerability should be understood in the context of human–environmental interactions. Overall, the paper illustrates how syndrome analysis delivers integrated, and relatively generalizable, assessments of vulnerability

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI