مقالات ترجمه شده

مطالعه عوامل مؤثر بر تراکم گیرنده نوری مخروط انسان اندازه گیری شده توسط اسکن اپتیک تطبیقی افتالموسکوپ لیزر

عنوان فارسی

مطالعه عوامل مؤثر بر تراکم گیرنده نوری مخروط انسان اندازه گیری شده توسط اسکن اپتیک تطبیقی افتالموسکوپ لیزر


عنوان لاتین

A study of factors affecting the human cone photoreceptor density measured by adaptive optics scanning laser ophthalmoscope

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1060
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Experimental Eye Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به منظور بررسی تنوع در تراکم فشردگی مخروط گیرنده نوری انسان با عوامل جمعیتی مختلف و یا بالینی، چگالی فشردگی مخروط با استفاده از نمونه تطبیقی اسکن اپتیک کانن افتالموسکوپ لیزر اندازه گیری شد و به عنوان تابعی از خروج از مرکز شبکیه ، عیب انکساری ، طول محوری، سن، جنس ، نژاد / قومیت و تسلط چشم مقایسه شد. ما 192 چشم از 192 نفر از افراد بدون هیچ آسیب شناسی چشم را عضو کردیم. تراکم فشردگی مخروطی در سه گریز از مرکز شبکیه مختلف ( 0.5 میلی متر، 1.0 میلی متر ، و 1.5 میلی متر از مرکز حفره ) در طول چهار کانال انرژی اندازه گیری شد. تراکم مخروط از 32.200 تا cells/mm211600 با خروج از مرکز شبکیه کاهش یافت( 0.5 میلی متر تا 1.5 میلی متر از گودال، 0.001> P) . روند ارتباط منفی کمی بین سن و چگالی (R=-0.117, P=0.14) مشاهده شد. با این حال، ارتباط منفی و معنی داری (R=-0.367، P=0.003) بین طول محوری و تراکم مخروط بود. جنس، تسلط چشم ، و نژاد / قومیت عوامل مهمی برای چگالی مخروط نبودند( همه، P> 0.05). علاوه بر این، برای ارزیابی آرایش فضایی موزاییک مخروط ، نزدیکترین فاصله همسایه ( NNDs ) و حوزه Voronoi تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل NND و Voronoi با تغییرات تراکم مخروط به طور قابل توجهی در ارتباط بود. میانگین NND و Voronoi منطقه به تدریج افزایش یافت (همه، P ≤ 0.001) و درجه ی نظم موزاییک مخروط ( 0.001≤ P همه ) با افزایش خروج از مرکز شبکیه کاهش یافته بود. در نتیجه، ما نشان دادیم فشردگی تراکم مخروط را به عنوان تابعی از خروج از مرکز شبکیه و طول محوری کاهش می یابد و نتایج تجزیه و تحلیل NND و Voronoi یک شاخص مفید برای ترتیبات موزاییک مخروط است. نتایج نیز به عنوان یک مرجع برای مطالعات بیشتر طراحی شده برای شناسایی و یا نظارت بر گیرنده مخروطی در بیماران مبتلا به بیماری های شبکیه بکار رفت.

چکیده لاتین

To investigate the variation in human cone photoreceptor packing density with various demographic or clinical factors, cone packing density was measured using a Canon prototype adaptive optics scanning laser ophthalmoscope and compared as a function of retinal eccentricity, refractive error, axial length, age, gender, race/ethnicity and ocular dominance. We enrolled 192 eyes of 192 subjects with no ocular pathology. Cone packing density was measured at three different retinal eccentricities (0.5 mm, 1.0 mm, and 1.5 mm from the foveal center) along four meridians. Cone density decreased from 32,200 to 11,600 cells/mm2 with retinal eccentricity (0.5 mm to 1.5 mm from the fovea, P < 0.001). A trend towards a slightly negative correlation was observed between age and density (r ¼ 0.117, P ¼ 0.14). There was, however, a statistically significant negative correlation (r ¼ 0.367, P ¼ 0.003) between axial length and cone density. Gender, ocular dominance, and race/ethnicity were not important determinants of cone density (all, P > 0.05). In addition, to assess the spatial arrangement of the cone mosaics, the nearestneighbor distances (NNDs) and the Voronoi domains were analyzed. The results of NND and Voronoi analysis were significantly correlated with the variation of the cone density. Average NND and Voronoi area were gradually increased (all, P  0.001) and the degree of regularity of the cone mosaics was decreased (P  0.001) with increasing retinal eccentricity. In conclusion, we demonstrated cone packing density decreases as a function of retinal eccentricity and axial length and the results of NND and Voronoi analysis is a useful index for cone mosaics arrangements. The results also serve as a reference for further studies designed to detect or monitor cone photoreceptors in patients with retinal diseases.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI