مقالات ترجمه شده

اولویت مقادیر مؤثر مدیریت کیفیت کلی نسبت به عملکرد مالی با استفاده از AHP

عنوان فارسی

اولویت مقادیر مؤثر مدیریت کیفیت کلی نسبت به عملکرد مالی با استفاده از AHP


عنوان لاتین

Prioritizing Effective TQM Values on Financial Performance by Using AHP

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1020
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Journal of Basic and Applied Scientific Research
نشریه textroad
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه بقای شرکتهای تجاری در گرو پیشرفت مستمر عملکرد آنها در حفظ و افزایش قدرت رقابتی و به دست آوردن سود بیشتر می باشد. این امر را می توان با تعیین اهداف و برنامه ریزی و سپس ارزیابی عملکرد سازمان تحقق بخشید. بنابراین یکی از اساسی ترین شرایط در اینجا شناخت عوامل موثر بر عملکرد مالی سازمان می باشد. این مطالعه اولویت گذاری (از منظر مدیران) ارزشهای مدیریت کیفیت کلی تاثیر گذار بر عملکرد مالی سازمان انجام شده است. برای اندازه گیری این مقادیر، نظریات 43 مدیر ارشد، مدیر کنترل کیفی و مدیر مالی در این زمینه مطالعاتی به روش آمارگیری جمع آوری شد. ابزار مطالعه پرسشنامه ای است که پایایی آن به وسیله ضریب ناسازگاری و روایی آن به روش محتوی ساختار و از طریق جمع آوری عقاید کارشناسان و برخی مدیران در این زمینه مطالعاتی اندازه گیری شد و نتایج روایی و پایایی مناسبی نشان دادند. روش AHP گروه برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازگشت سرمایه کلی سهامداران (ROE) و بازگشت سرمایه کلی (ROA) بیشترین وزن (یعنی بیشترین تاثیر روی بهبود عملکرد) را دارد و پس از آن نسبت P/E ، نسبت گردش صورت دارایی و نهایتاً نسبت جریان به ترتیب دارای بیشترین وزن می باشند. هدف این مطالعه بررسی و اولویت دادن به عوامل موثر مدیریت کلی کیفیت بر پیشرفت عملکرد مالی سازمان برای برآورده کردن انتظارات افراد ذینفع و سرمایه گذاران می باشد.

چکیده لاتین

Today, the survival of business enterprises is contingent upon continuous improvement of their performance to keep and increase their competitive power and to achieve more profits. This can be realized by determining goals and planning and consequently assessing organization performance. Therefore, one of the most essential circumstances here is to know the effective factors on financial performance of organization. This study has conducted to prioritize, from the viewpoint of managers, TQM values affecting financial performance of organization. To measure these values, comments by 43 top managers, quality managers and financial managers in this field of study has been collected through census method. Study tool is questionnaire whose reliability was measured by inconsistency coefficient and whose validity was measured by content-construct method by acquiring the opinions of experts and some managers in this field of study; and the results showed appropriate reliability and validity. Group AHP method was employed for analyzing data. The results showed that Return On Total Stockholders’ Equity (ROE) and Return On Total Assets (ROA) have the highest weight (The highest effect on performance improvement) and then P/E ratio, Inventory Turnover Ratio and finally Current Ratio have the highest weight, respectively. The aim of this study is to examine and prioritize the effective factors of Total Quality Management on improvement of financial performance of organization for meeting financial expectations of beneficiaries and investors

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI