قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

ویبره کل بدن دو فرکانسه، توانایی پرش عمودی و تغییر جهت را در بازیکنان راگبی ارتقا می دهد

نام لاتین

Dual-frequency whole body vibration enhances vertical jumping and change-of-direction ability in rugby players

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 2043
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 15
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Journal of Sport and Health Science

چکیده فارسی

سابقه: ارتعاشات عمودی و جانبی متناوب طیف کل بدن WBV سنتی می تواند به شکل موثری عملکرد و قدرت ماهیچه را بهبود بخشد اما تاثیر اندکی بر ارتقای توانایی تغییر جهت COD دارد. WBV دوصفحه ای جدید به شکل منحصر به فردی جهتهای مختلفی از حرکت را فراهم می سازد با تناوبهای بالاتر و مشخصتری برای هر پا که می تواند موجب تاثیر بهتری بر نیروی ماهیچه و چرخه مختصرکننده کوتاهی گشته که در توانایی COD شرکت دارند. بنابراین، هدف از این مطالعه تحقیق بر اثر حاد تناوب دوگانه یا تکی WBV بر پرشهای کلاغ پر رفتن(SJها )، پرشهای معکوس ) CMJها) نسبتهای استفاده غیر عادی (EURها) و توانایی COD در بازیکنان راگبی. روشها: چهارده بازیکن راگبی استخدام شدند و تاحدودی چمباتمه زدن 4 دقیقه ای با سه نوع پروتکلهای WBV در یک ماشین دو صفحه ای WBV ، شامل یک پروتکل WBV دو صفحه ای ) DFW) با پای غالب که 35 Hz دریافت می کند و پای غیرغالب که 45Hz دریافت می کند و دو فرکانس تکی پرواکلهای WBV ( SFWها) با 35 Hz یا 45 Hz برای هر دو پا ( SFW 35 Hz و SFW 45 Hz) در سه روز مختلف. نتایج: نتایج نشان دادند که تمامی پروتکلهای ویبره به صورت قابل توجهی عملکردهای SJ و CMJ (SJ: p = 0.008; CMJ: p < 0.001) به شکل قابل توجهی EURها را تغییر نمی دهد (p > 0.05 ). علاوه بر این تنها DFW به شکل قابل توجهی توانایی COD را بهبود بخشند (p = 0.001). نتیجه: یک بخش WBV دوصفحه ای چهار دقیقه ای هم توانایی پرش عمودی و هم توانایی CODرا در بازیکنان راگبی بهبود می بخشد و پیشنهاد می کند که این می تواند پروتکل پتانسیل گرم کردن برای ورزشکاران باشد.

چکیده لاتین

Background: Traditional vertical and side-alternating whole body vibrations (WBV) can effectively improve muscle power performance but have a limited efficacy for enhancing change-of-direction (COD) ability. Novel dual-plate WBV uniquely providing various directions of movements with higher and distinctive frequencies for each leg may cause better acute effect on muscle power and short-shortening cycle efficacy contributing to COD ability. Therefore, the purpose of this study was to investigate the acute effect of dual- or single-frequency WBV on squat jumps (SJs), countermovement jumps (CMJs), eccentric utilization ratios (EURs), and COD ability in rugby players. Methods: Fourteen male rugby players were recruited and performed a 4-min partial squat with three types of WBV protocols on a dual-plate WBV machine, including one dual-frequency WBV protocol (DFW) with the dominant leg receiving 35 Hz and the non-dominant leg receiving 45 Hz, and two single-frequency WBV protocols (SFWs) with 35 Hz or 45 Hz provided to both legs (SFW35Hz and SFW45Hz) on three different days. Results: The results showed that all the vibration protocols significantly improved SJ and CMJ performances (SJ: p = 0.008; CMJ: p < 0.001), but did not significantly change EURs (p > 0.05). In addition, only the DFW significantly improved COD ability (p = 0.001). Conclusion: A 4-min dual-frequency WBV session improved both vertical jumping and COD ability in rugby players, suggesting that this could be a potential warm-up protocol for athletes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید