قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور

نام لاتین

Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 2016
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 18
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله Journal of Integrative Agriculture

چکیده فارسی

کمپلکس طویل کنندهیک کمپلکس پروتئینی با چندین کاربرد می باشد که نقش آنها در درازشدن رونویسی، تعمیر و رونویسی DNA، استیلاسیون توبولین ها و هیستون ها، خاموش کردن ژن ها و اصلاح یوریدین RNA های ناقل نشان داده شده است. ترکیب و توالی کمپلکس طویل کننده در یوکاریوت ها بسیار حفاظت شده و پروتئین های همولوگ زیرواحدهای مختلف در قارچ ها، گیاهان، جانوران و انسان ها تاکنون شناسایی شده است. بطور قابل توجهی، جهش در ژن های کدکننده اجزای ساختاری کمپلکس طویل کنندهباعث ایجاد عیب و نقصان در اصلاح یوریدین RNA های ناقل می شوند، و این عملکرد کمپلکس طویل کننده همچنین در یوکاریوت ها حفظ شده است. جهش های کمپلکس درازکننده در گیاهان عالی دارای فنوتیپ های پلیوتروپیک بوده که شامل نقص در رشد گیاه، حساسیت بیش از حد آبسزیک اسید (از هورمون های گیاهی بازدارنده‌های رشد)، ایجاد شدن دامنه تحمل بالا به خشکی و فشارها یا استرس های اکسیداتیو می باشد. همه این جلوه های چندگانه فنوتیپی یک ژن را، اثرهای ژنی پلیوتروپیک می نامند. رابطه بین عملکرد کمپلکس طویل کننده در اصلاح نوکلدوزیدی و فعالیت آن ها در دیگر مسیرهای سلولی چیست؟ این مطالعه مروری، پیشرفت های اخیر در مورد مطالعه عملکرد کمپلکس طویل کننده، از منظر فیزیولوژی سلولی و زیست شناسی مولکولی به طور خلاصه مورد بحث قرار می دهد.

چکیده لاتین

The Elongator complex is a multifunction protein complex which has been shown to be involved in transcriptional elongation, DNA replication and repair, tubulin and histone acetylation, gene silencing and tranfer RNA uridine modification. The composition of the Elongator complex is found to be highly conserved in eukaryotes, protein homologs of various subunits have been identified in fungi, plant, animal, and human. Remarkably, mutation in genes encoding the Elongator complex structural components all results in defects of transfer RNA wobble uridine modification, and this function of the Elongator complex is also conserved in eukaryotes. The Elongator complex mutants in higher plants have pleiotropic phenotypes including defects in vegetative growth, abiscisic acid hypersensitivity, elevated tolerance to drought and oxidative stress. What is the relationship between the Elongator complex’s function in nucleoside modification and its activity in other cellular pathways? This review summarizes the recent advances in study of function of the Elongator complex, in the aspects of cell physiology and molecular biology.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید