قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

رفتار آبشویی وابسته به-pH و سایر ویژگی های عملکرد خاک آلوده ی مخلوط پاکسازی شده با سیمان

نام لاتین

pH-dependent leaching behaviour and other performance properties of cement-treated mixed contaminated soil

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 1917
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 15
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Journal of Environmental Sciences

چکیده فارسی

سیمان پورتلند به طور وسیع برای پاکسازی تثبیت شده/انجماد خاک های آلوده استفاده شد. به هر حال، متون علمی کمی در مورد آبشویی وابسته به-pH آلاینده ها از جانب خاک های پاکسازی شده وجود دارد. این مطالعه قابلیت آب شویی Cu، Pb، Ni، Zn و کل هیدروکربن های نفتی (TPH) حاصل از خاک آلوده-ی مخلوط را بررسی می کند. یک خاک شنی با 3000 mg/kg از هر Cd، Cu، Pb، Ni و Zn، و 10,000 mg/kg از دیزل، اضافه شد، و با سیمان معمولی پورتلند (CEM I) پاکسازی شد. چهار دوز همبست گر دیگر، 5%، 10%، 15% و 20% (m/m) و محتویات مختلف آب با مقادیر مختلف وزن خشک 13%-19% به منظور یافتن پوشش عامل امن برای فرایند پاکسازی استفاده شدند. رفتار آبشویی وابسته به-pH خاک پاکسازی شده در سراسر یک دوره ی 84-روز با استفاده از تست 3-نقطه ی ظرفیت خنثی سازی اسید (ANC) نظارت شد. تست آبشویی یکپارچه هم انجام شد. ویژگی های ژئوتکنیکی مثل مقاومت فشاری محصور نشده (UCS)، هدایت هیدرولیکی و تخلخل در طول زمان مورد بررسی قرار گرفتند. خاک های پاکسازی شده غلظت های شیرابه کمتری از Ni و Zn در مقایسه با خاک پاکسازی نشده در همان pH بسته به دوز همبست گر ثبت کردند. همبست گر مشکلاتی با تثبیت Pb داشت و قابلیت آب شویی TPH مستقل از pH و دوز همبستگر بود. هدایت هیدرولیک مخلوط ها عموما از مرتبه ی، 10-8 m/sec بود، در حالی که تخلخل مقادیر مختلف 26%-44% داشت. نتایج ویژگی های انتخاب شده ی عملکرد همراه با محدودیت های نظارتی و محدوده ی متغییرهای عامل که منجر به عملکرد قابل قبول توصیف شده می شود، مقایسه می-شوند.

چکیده لاتین

Portland cement has been widely used for stabilisation/solidification (S/S) treatment of contaminated soils. However, there is a dearth of literature on pH-dependent leaching of contaminants from cement-treated soils. This study investigates the leachability of Cu, Pb, Ni, Zn and total petroleum hydrocarbons (TPH) from a mixed contaminated soil. A sandy soil was spiked with 3000 mg/kg each of Cd, Cu, Pb, Ni and Zn, and 10,000 mg/kg of diesel, and treated with ordinary Portland cement (CEM I). Four different binder dosages, 5%, 10%, 15% and 20% (m/m) and different water contents ranging from 13%–19% dry weight were used in order to find a safe operating envelope for the treatment process. The pH-dependent leaching behaviour of the treated soil was monitored over an 84-day period using a 3-point acid neutralisation capacity (ANC) test. The monolithic leaching test was also conducted. Geotechnical properties such as unconfined compressive strength (UCS), hydraulic conductivity and porosity were assessed over time. The treated soils recorded lower leachate concentrations of Ni and Zn compared to the untreated soil at the same pH depending on binder dosage. The binder had problems with Pb stabilisation and TPH leachability was independent of pH and binder dosage. The hydraulic conductivity of the mixes was generally of the order, 10−8 m/sec, while the porosity ranged from 26%–44%. The results of selected performance properties are compared with regulatory limits and the range of operating variables that lead to acceptable performance described.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید