قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

ارزیابی اثربخشی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش مراقبت های بهداشتی عمومی: برخی از شواهد جديد از تجربه منطقه توسکانی

نام لاتین

Assessing the effectiveness of a performance evaluation system in the public health care sector: some novel evidence from the Tuscany region experience

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 1848
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 8
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Springer

چکیده فارسی

از دهه 80 معرفی اصول مدیریت عمومی جدید استفاده از اندازه گیری عملکرد را برای هدايت کارآمد تر، موثر و پاسخگو بخش عمومی را بهبود بخشيده است. استفاده از یک سیستم سنجش عملکرد چند بعدی و پیچیده جامع، که فراتر از اقدامات مالی سنتی به نظر می رسد، بر اساس استراتژی های سازمان، از جمله کارت امتیازی متوازن، به این ترتیب پیشنهاد شده است. این انقلاب در مدیریت دولتی با فرآیندهای انتقال گرد هم آمدند که در سیستم های بهداشت عمومی اروپا شامل می شوند. در این زمینه، در دهه گذشته، هر یک از بیست منطقه ایتالیایی ابزارهای مدیریت خود را توسعه داده است. در میان موارد ديگر، سیستم ارزیابی عملکرد توسکانی (PES) به عنوان یک سیستم به خصوص نوآورانه و جامع ارزش دارد. این مقاله تجربه جديد توسکانی PES را گزارش می کند و به طور خاص، اثربخشی PES را اندازه گیری می کند و عوامل مهمی را مورد بحث قرار می دهد که می توانند به موفقیت PES منجر شوند. پنج عوامل حیاتی موفقیت توسط محققان مشخص شده است: سیستم گزارش بينايی، ارتباط بین PES و سیستم پاداش CEO، افشای عمومی داده ها، سطح بالای مشارکت کارکنان و مدیران در تمامی مراحل و تعهد سیاسی قوی. اجرای تمام این عوامل با هم موجب دستیابی به نتایج بهتر می شوند. با این حال، روند توسعه سیستم نقش محوری را ایفا می کند. محققان از یک رویکرد سازنده به منظور به دست آوردن تغییرات موثر در سازمان استفاده می کنند. با توجه به جریان متون مربوطه، این مقاله توسط تجربه جديد PES توسکانی در پرداختن به برنامه پربارتر رویکردی سازنده در مراقبت های بهداشتی کمک می کند.

چکیده لاتین

Since 80’s the introduction of New Public Management principles has promoted the use of performance measurement to drive a more efficient, effective and accountable public sector. The adoption of a sophisticated and comprehensive multidimensional performance measurement system, which looks beyond tradi-tional financial measures, based on organization strategies, such as the balanced scorecard, has thus been suggested. This revolution in the public management came together with the devolution processes that involved most European public health systems. Set within this context, in the last decade, each of the twenty Italian regions developed its own management tools. Among others, the Tuscan performance evaluation system (PES) has been valued as a particularly innovative and com-prehensive system. This paper reports the novel experience of the Tuscan PES; in particular, it measures PES effectiveness and discusses the critical factors that could have led to the PES success. Five are the critical success factors identified by researchers: the visual reporting system, the linkage between PES and CEO’s reward system, the public disclosure of data, the high level of employees and managers involvement into the entire process and the strong political commitment. All those factors run together to achieve better results; however, the process of development of the system plays a pivotal role. Scholars suggest the use of a constructive approach in order to gain effective changes in human organization. According to this stream of literature, this paper contributes by the novel experience of the Tuscan PES in addressing as a further fruitful application of the constructivist approach in healthcare.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید