قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید

نام لاتین

The effect of resistance training on thyroid hormones

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1349
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 9
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Pelagia Research Library
نام مجله European Journal of Experimental Biology

چکیده فارسی

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات حاد و مزمن 8هفته دوره تمرین مقاومتی در سطح T3، T4 و TSH در مردان جوان در زمینه رشته تربیت بدنی بود. 20 نفر در این مطالعه گرفتند به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تجربی در 8 هفته تمرین مقاومتی چرخه ای افزایش یافته، شرکت کردند. قبل و بلافاصله بعد و دو ساعت پس از آزمون های اول (48 ساعت قبل از شروع آموزش) و آزمون نهایی ( 48 ساعت پس از پایان ورزش)، نمونه خون از افراد گرفته شد. از گروه شاهد، تنها در آغاز و پایان8 هفته، نمونه خون گرفته شد. بررسی تغییرات متغیرها در گروه تجربی، با تجزیه و تحلیل تکرار اقدامات واریانس انجام شد. مقایسه بین مقاومت دوره ای گروه تجربی و به گروه شاهد، با استفاده از آزمون T مستقل انجام شد. برای اطمینان از دستیابی به متغیرهای کنترل، آزمون T همبسته استفاده شد. سطح TSH، سطح T4 و T3 ، مقاومت دوره ایی گروه تجربی در طول دوره مطالعه، هیچ تغییر قابل توجهی (05/0<P) نداشتند. به نظر می رسد آموزش مقاومت متناوب منجر به تغییرات قابل توجهی در هورمونهای تیروئید، مردان جوان فعال (سطح در حالت استراحت و در پاسخ به ورزش) و در نتیجه هیچ تغییر قابل توجهی در سوخت و ساز بدن رخ نمی دهد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای بررسی اثرات تمرین مقاومتی مورد نیاز است.

چکیده لاتین

The purpose of the present study was to determine the acute and chronic effects of 8 weeks of resistance training periodically on levels of T3, T4 and TSH levels in young men in physical education field. 20 subjects were examined in this study were randomly divided into experimental and control groups. Experimental group at 8 weeks of resistance training increased cyclic, participated. Before, immediately after and two hours after the first test (48 hours before the start of training) and final exam (48 hours after the end of exercise), blood samples were taken from subjects. Control group, only the beginning and the end of 8 weeks, blood samples were. To investigate the changes of variables in the experimental group, a repeated-measures analysis of variance was used. Comparisons between cyclic resistance experimental group and the control group, independent T-test was used. To ensure the attainment of the control variables, paired T-test was used. Levels of TSH, T4 and T3 levels, periodic resistance experimental group during the study period, no significant change (P>0.05). It seems to be intermittent resistance training resulted in significant changes in thyroid hormones, active young men (levels at rest and in response to exercise) and thus no significant change in metabolism occur. However, more research is needed to evaluate the effects of resistance training, is.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید